Aktuality

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK ÚČASTNÍKOM GENERÁLNEJ KAPITULY SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK ÚČASTNÍKOM GENERÁLNEJ KAPITULY SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

Klementínska sála 22. júna 2018

Drahí bratia a sestry!
Dovoľte mi najskôr pozdraviť generálneho predstaveného a poďakovať mu za slová, ktoré mi adresoval v mene celej Spoločnosti Božieho Slova. Vítam vás a chcem vyjadriť svoju radosť z toho, že som s vami na tomto stretnutí, pri príležitosti Generálnej kapituly, ktorá vždy predstavuje moment milosti pre celú rodinu verbistov, ako aj pre Cirkev a pre celý svet. A keďže ide o verné nasledovanie Krista, prosme o pomoc Ducha Svätého, „Otca chudobných“, ako rád hovorieval sv. Arnold Janssen.

Téma, ktorá sprevádza vašu prácu, má jasnú pavlovskú a misionársku príchuť: „Kristova láska nás ženie“ (2 Kor 5,14): zakorenení v Slove, zaangažovaní v jeho misii. Je to Kristova láska, ktorá nás podnecuje k osobnej a spoločenskej obnove, aby sme posilnili náš záväzok vyjsť a ohlasovať evanjelium. Preto bude potrebné znovu sa pozrieť na korene, zistiť, kde sú zapustené, čo je tou miazgou, ktorá prináša život vašim spoločenstvám a dielam, ktoré uskutočňujete v každom kúte sveta, kde ste prítomní. Vychádzajúc z pohľadu na pramene by som chcel uvažovať o troch slovách: dôvera, ohlasovanie a bratia.

Po prvé: dôvera. Dôverujte Bohu a jeho božskej Prozreteľnosti, lebo schopnosť odovzdať sa do Jeho rúk je to podstatné v našom kresťanskom a zasvätenom živote. Ako ďaleko siaha naša dôvera v Boha, v jeho prozreteľnostnú lásku a milosrdenstvo? Sme ochotní riskovať, byť odvážni a odhodlaní v našej misii? Sv. Arnold bol presvedčený, že v živote misionára nie je nič, čo by mohlo ospravedlniť nedostatok odvahy a dôvery v Boha. Nedovoľme, aby medzi nami, ktorí sme zakúsili Božiu lásku, bol strach a dezorientácia, a [nedovoľme] ani to, aby sme boli brzdou či kládli prekážky pôsobeniu Ducha. Vo vedomí prijatého daru, „toľkých dôkazov Božej pomoci“, vás povzbudzujem, aby ste obnovili svoju dôveru v Pána a aby ste bez strachu vychádzali vydávať svedectvo o radosti evanjelia, ktoré robí šťastnými mnohých. Nech vám táto dôvera v Pána, obnovovaná každý deň v stretnutí s Ním v modlitbe a vo sviatostiach, pomáha, aby ste boli otvorení rozlišovaniu, skúmali svoj život a hľadali Božiu vôľu vo všetkých svojich aktivitách a projektoch.
Druhým slovom je: ohlasovanie. Vo vašej charizme je podstatné hlásať Božie slovo všetkým ľuďom, v každom čase a [na každom] mieste, využívajúc všetky možné prostriedky, budujúc spoločenstvá učeníkov a misionárov, ktorí sú zjednotení medzi sebou a s Cirkvou. V srdci každého verbistu musia blčať ako oheň, ktorý nehasne, slová svätého Pavla: „Beda mi, keby som evanjelium nehlásal!“ (1Kor 9,16). Toto bola starosť toľkých misionárov a misionárok, ktorí vás predišli, toto je pochodeň, ktorú vám zanechali, a výzva, ktorú dnes máte pred sebou. Váš Zakladateľ vás mal v pláne ako na misionárov ad gentes. „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium“ (Mk 16,15). Misijné poslanie nepozná hranice ani kultúry, pretože celý svet je misijným územím.
Aj keď je to [niekedy] spojené s neporiadkom, tou požiadavkou je ísť, a potom všetko nájde svoj poriadok, neskôr. Ale život misionára je vždy [v určitom zmysle] v neporiadku. Má však jednu istotu poriadku: modlitbu. A vďaka modlitbe možno ísť ďalej.
Drahí bratia: ak ste zakotvení v Božom slove, zakorenení v ňom, ak ho prijímate ako základ svojho života a umožníte, aby Slovo horelo vo vašich srdciach (Lk 24,32); toto Slovo vás premení a urobí každého z vás skutočným misionárom. Žite pre Božie slovo, nechávajte sa ním posväcovať a budete z neho žiť.

Tretie slovo, ktoré navrhujem, je bratia. Nie sme sami, sme Cirkev, sme ľud. Máme bratov a sestry po svojom boku, s ktorými kráčame cestou života a cestou svojho povolania. Komunita bratov zjednotená s Pánom, ktorý nás priťahuje a spája, prijímajúc to, čo sme ako jednotlivci, bez toho, aby sme prestali byť sami sebou. Od Boha dostávate silu a radosť zostávať vernými a súčasne vyjadrovať odlišnosť, kráčajúc po ceste, ktorú nám On ukazuje: „Milujte sa navzájom“ (Jn 13,34). Je krásne vidieť komunitu, ktorá kráča spoločne a ktorej členovia sa navzájom milujú; je to najväčšia evanjelizácia. Dokonca aj vtedy, keď sa hádate, aj keď tvrdo diskutujete, pretože v každej dobrej rodine, kde je láska, sa háda a diskutuje. Ale potom nastane harmónia a pokoj. Svet, rovnako ako Cirkev, musí pocítiť túto bratskú lásku napriek rozličnosti a rôznosti kultúr [interkulturality], čo je súčasť bohatstva, ktoré dostávate. Komunita, v ktorej kňazi, rehoľníčky a laici cítia, že sú členmi rodiny, v ktorej zdieľajú a žijú vieru a rovnakú charizmu, v ktorej sú všetci v službe druhým a nikto sa nepovyšuje nad iného.

A tak, jednotní, budete môcť čeliť akýmkoľvek ťažkostiam ako aj úlohe vychádzať smerom k bratom, ktorí sú vonku, vylúčení zo spoločnosti. Žijeme kultúru vylúčenia, kultúru vyraďovania. Vychádzať k vylúčeným bratom, ponechaným napospas svojmu osudu, pošliapavaným sebeckými záujmami… Oni sú tiež našimi bratmi, ktorí potrebujú našu pomoc a potrebujú zakúsiť prítomnosť Boha, ktorý k nim prichádza. Tam ste tiež poslaní, aby ste vnášali ducha blahoslavenstiev skrze skutky milosrdenstva: počúvať a odpovedať na volanie tých, ktorí žiadajú chlieb a spravodlivosť; prinášať pokoj a integrálnu podporu tým, ktorí hľadajú dôstojnejší život; utešovať a ponúkať dôvody nádeje na smútok a utrpenie toľkých mužov a žien našej doby… Nech je to kompas, ktorý vedie vaše kroky ako bratov a misionárov.

[A ešte] dve veci, počiatky. Počiatky nie sú len históriou, nie sú vecou, ​​nie sú abstraktnou spiritualitou. Počiatky sú korene a aby koreň mohol dať život, je potrebné sa oň starať, treba ho polievať. Treba sa naň pozerať a obľúbiť si ho. Povedal som vám, že ste zakorenení v počiatkoch, to znamená, že vaše počiatky majú byť koreňom, ktorý vám umožňuje rásť. Druhá vec, to nie je ponurá myšlienka. Myslite na cintoríny. Cintoríny vzdialených oblastí, v Ázii, v Afrike, v Amazónii… Koľkí z vás sú tam a na [ich] náhrobkoch možno čítať, že zomreli mladí, pretože sa dali celí, nasadili svoj život. Korene a cintorín, ktorý je pre vás tiež koreňmi. Nech vás Boh požehná, modlite sa za mňa a nezabudnite: korene a cintorín. Ďakujem.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie