3.júna, Sv. Karola Lwangu a spoločníkov

Dnešné Božie Slovo:
Tu prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka. Vzal si ju druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí. A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku.“ Ježiš im povedal: „Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc? Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: »Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba«? A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite.“

Mk 12,18-27

Zamyslenie:

Saduceji odmietali zmŕtvychvstanie a neverili ani vo večný život. V tomto sme vďaka Bohu iní, veríme na život po živote, veríme na zmŕtvychvstanie. Máme nádej že sa nič nekončí práve naopak začína nám ten naozajstný život. Rodina ktorú máme tu na zemi, manžel, manželka, deti, rodičia, súrodenci a všetci naši blízky budú s nami aj na tom druhom svete. Tam si budeme všetci navzájom bratmi a sestrami. Snažme sa spoločne, už tu na zemi milovať jeden druhého, navzájom sa ťahať a povzbudzovať vo viere a k svätosti, nebyť ľahostajní voči druhému a nemyslieť len na svoje ,,benefity“ aby sme sa tak mohli nakoniec spoločne radovať ako živí a ako jedná veľká rodina s našim Pánom na nebesiach.

Aplikácia:

1/  uvedomujem si Dar viery, ktorý som dostal od Boha?

2/  žijem pre druhých, nielen pre seba?

Peter

Slobodný, obchodný zástupca, 32 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie