Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Evangelium:

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) sedmdesátsedmkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože (dlužník) neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: `Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím!’ A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: `Zaplať, co jsi dlužen!’ Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: `Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!’ On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: `Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?’ A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.“ Když Ježíš skončil tyto řeči, vzdálil se z Galileje a odešel do judského území na druhou stranu Jordánu. (Mt 18,21-19,1)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes se ptejte: “Kolikrát musím odpustit provinění svého bratra nebo sestry?”. Může to i znamenat, že si řekneme: ti lidé, které mám tak rád, mají také své malé způsoby a vrtochy, které mě obtěžují; den co den mě obtěžují, každých pět minut… Pane, jak dlouho je mám snášet? A Ježíš odpovídá lekcí o trpělivosti. Oba aktéři evangelijního úryvku vlastně mluví o trpělivost též. Zatímco však nestřídmost bezbožníka, který pro pár stříbrných škrtí svého druha, vyvolává jeho morální a ekonomickou zkázu, královská trpělivost při záchraně dlužníka, jeho rodiny a majetku zvelebuje panovníkovu osobnost a vzbuzuje důvěru jeho dvora. Králova reakce v Ježíšových slovech připomíná žalm, který zní: “Ale ty jsi ochoten odpouštět, abys byl ctěn.” (Ž 130,4) Je zřejmé, že nespravedlnosti musíme odporovat, a to energicky, pokud je to nutné (jinak by to bylo známkou apatie nebo zbabělosti). Rozhořčení je však zdravé jen tehdy, když v něm není sobectví nebo hněv, ale naše přímá touha bojovat za pravdu. Autentická trpělivost nás přivádí k tomu, abychom milosrdně snášeli rozpory, slabosti, nepříjemnosti, nerozumné osoby nebo události. Být trpělivý se rovná ovládnout sám sebe. Poddajné nebo násilnické osoby nemohou být trpělivé, protože si nedají na čas, aby o něčem přemýšlely, ani se nedokážou ovládnout. Trpělivost je křesťanská ctnost, protože je součástí poselství z nebeského království a je ukována na základě zkušeností, které máme všichni. Jestliže nás Pavel nabádá, abychom si navzájem projevovali milosrdné srdce (srov. Kol 3,12-13), Petr nám připomíná, že Pánova trpělivost nám nabízí šanci na spásu (srov. 2Pet 3,15).

Vždyť kolikrát nám Boží trpělivost odpustila ve zpovědnici? Sedmkrát? Sedmdesát sedmkrát? Možná i víc!

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie