Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 33. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Evangelium:

 Keď sa Ježiš približoval k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje. Povedali mu: „Ježiš Nazaretský ide tadiaľto.“ Tu vykríkol: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu. Keď sa priblížil, opýtal sa ho: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ On odpovedal: „Pane, aby som videl.“ A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.“ A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu. Lk 18:35-43

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám ponúka veľkú lekciu viery. Slepý žobrák – ktorý sa v Markovom evanjeliu volá Bartimej (porov. Mk 10, 46) – je vzorom viery, s ktorou sa plný dôvery obrátil na Ježiša, keď volal: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Bolo by dobré, keby sme si aj my často opakovali túto Bartimejovu prosbu, ktorú spopularizovala východná Cirkev v tzv. Ježišovej modlitbe. Modlitba pozostáva v neustálom opakovaní tejto jednoduchej prosby: Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

Naša spoločnosť, kultúra „politickej korektnosti“ sa nás často pokúša umlčať ako ľudia Bartimeja: „Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Máme chuť povedať: Ďakujeme ti, Bartimej za tento príklad. Aj my ho môžeme smelo nasledovať, pretože Ježiš počúva. Vždy počúva! Bez ohľadu na to, koľko hluku môžu niektorí okolo nás robiť. Bartimejova dôverná prosba sa dostala nielen k Ježišovým ušiam ale aj k jeho srdcu. Preto sa ho spýtal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ (Lk 18, 40-41). Pred toľkou vierou Ježiš nestráca čas! Túto otázku však kladie Ježiš každému, kto sa na neho obracia. Otázka vedie človeka k tomu, aby sa hlbšie zamyslel nad tým, čo v skutočnosti potrebuje, čo je jeho najhlbšou túžbou. Bartimej odpovedal: „Pane, aby som videl.“ (Lk 18, 41).  Je to prirodzená reakcia človeka, ktorý nevidí. Ale v širšom zmysle sa týka aj duchovného zraku, hľadenia na svet očami viery, ktorá nám umožňuje vidieť Ježiša v našich bratoch a pozerať na svet Božími očami.

Ježiš Bartimejovi povedal: „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.“ A čo urobil Bartimej, keď bol uzdravený a videl? Šiel za Ježišom, čiže stal sa jeho nasledovníkom a vzdával slávu Bohu. Už nie je slepý, už nežobre, už nie je pri ceste ale je na ceste s Ježišom. To je prirodzená odpoveď pre tých, ktorí skutočne vidia.

Tento príbeh uzdravenia sa vzťahuje aj na Ježišových učeníkov, ktorým sa postupne otvoria oči a neskôr pochopia, prečo musel Ježiš trpieť a zomrieť na svojej ceste do slávy. Pochopia, že to bol najdokonalejší dôkaz Božej lásky ku každému z nás.

Aplikácia:

  • Dnes si môžem viackrát opakovať prosbu Bartimeja: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“
  • Ako je to s mojím duchovným zrakom? Vidím v ľuďoch okolo mňa mojich bratov a sestry?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie