Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „A ja vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“ Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné“ (Lk 16,9-15).

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes Ježiš využíva svoju autoritu slovami „a ja vám hovorím“, akoby malo ísť o nové
učenie. Boh chce, aby bol spasený každý a aby si každý osvojil poznanie pravdy.
Boh túži po našej svätosti a dnes poukazuje na potrebné vlastnosti, ktoré nám ju
pomôžu dosiahnuť a získať „skutočné dobrá“: týmito vlastnosťami sú vernosť v
maličkostiach, autentickosť a vedomie, že Boh pozná naše srdce.
Vernosť v maličkostiach spadá do sféry nášho vplyvu. Naše dni tvorí zvyčajne to, čo
nazývame „úplne normálne veci: „tá istá práca, tí istí ľudia, tie isté prejavy zbožnosti,
čas s tou istou rodinou… A práve v týchto bežných chvíľach máme možnosť stať sa
skutočnými ľuďmi a rásť vo svätosti. „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo
veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom“ (Lk 16,10). Všetko je
potrebné robiť poriadne, poctivo a úprimne s túžbou páčiť sa Bohu, nášmu Otcovi;
ak konáme s láskou a z lásky, všetko nadobúda väčšiu hodnotu a umožňuje nám
získavať tie „pravé dobrá“. Sv. Josemaria to vyjadril takto: „Vidíš, ako je postavená tá
vysoká budova? Postupne tehla za tehlou. Sú ich tisíce, ale položené sú jedna po
druhej. Aj vrecia cementu, tiež sú primiešavané jedno po druhom. A kamenné
kvádre, v porovnaní s celkom nevyzerajú úplne bezvýznamne? Ale muži pracujúc
deň čo deň tvoria čosi nové… ako bola napokon postavená tá vysoká budova?
Pomocou maličkostí“.
Dôležité je mať správny úmysel, cieľ, a k tomu nám pomáha každovečerné
spytovanie svedomia, aby sme nezabúdali, že Boh vidí všetko, že On je tým, komu
sa chceme páčiť a komu chceme s láskou slúžiť. Pamätajúc pritom, že „nijaký sluha
nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého
milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať“ (Lk 16,13).
Nezabúdajme, ako hovorí Benedikt XVI., že „Len Boh je skutočným Bohom“. Nič
a nikto iný.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie