Zamyslenia

6. nedeľa v Cezročnom období

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.
Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.
Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.
Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa.
Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.
Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.
Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.
Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.
A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym.
Ale vaša reč nech je ‚áno – áno‘, ‚nie – nie‘. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“
Mt 5, 17-37

Apoštoli majú zachrániť ľudí pred duchovnou hnilobou
svojim pôsobením a hlavne svätým kresťanským životom. „ Zákon
a Proroci“ je stručné označenie, celej zbierky kníh Starého zákona.
Farizeji sa uspokojili, keď sa navonok usilovali splniť mnohé predpisy
Mojžišovho zákona. Stačilo im , keď 
podľa vonkajšieho zdania vyplnili príkaz.  Práve tu je jadro polemiky sv. Pavla s farizejmi,
diskusia o spáse skrze vieru alebo prostredníctvom skutkov zákona. To, čo sv.
Pavol odmieta, je postoj toho, kto chce pred Bohom ospravedlniť sám seba
prostredníctvom vlastných skutkov. Taký človek aj keď plní prikázania, aj keď
koná dobré skutky, dáva do stredu seba samého a neuznáva, že pôvodcom dobroty
je Boh. Kto tak koná, kto chce byť zdrojom vlastnej spravodlivosti, čoskoro sa
vyčerpá a zistí, že nie je schopný zachovať ani vernosť zákonu. Uzatvára sa,
izoluje sa od Pána a od druhých, čím sa jeho život stáva márny, jeho
skutky sterilné ako strom zasadený ďaleko od vody.

Uvádzané príklady v evanjeliu nemáme brať doslovne,
ako by ich bolo treba do písmena zachovávať. Ježiš nám nimi chcel odporúčať
tichosť, trpezlivosť a poddajnosť. Ináč 
spravodlivú obranu nám nezakazuje. I sám spasiteľ sa ohradzoval
proti bitiu, keď ho súdil  velkňaz  (Jn 18,22-23).

Vyjadrené dnešným
jazykom  Mt 5, 27-28:

Nie len ten sa dopúšťa cudzoložstva, kto spí s cudzím manželským partnerom, ale
už i ten kto i len v myšlienkach usiluje o človeka žijúceho v manželstve, aby
ho „vylákal“ z jeho doterajšieho zväzku.
Len ten, kto je ochotný zachovávať tak ďaleko Božie prikázanie „Nescudzoložíš“,
že bude plne rešpektovať súnáležitosť manželských partnerov i v myšlienkach, až
vtedy on plní spravodlivosť ďaleko väčšiu než spravodlivosť „znalcov
zákona a farizejov“.

K tejto téme sa možno ešte hodí spomenúť túto
úsmevnú príhodu blahoslaveného Jána XXIII.:

V Paríži počas oficiálneho obeda vošla do sály krásna mladá žena veľmi
skromne oblečená (mala šaty, ktoré dosť odhaľovali jej telo). Kardinál
Roncalli, budúci pápež Ján XXIII., vtedajší nuncius vo Francúzsku, poznamenal:
„Neviem pochopiť, prečo vždy, keď vstúpi nejaká pekná žena, všetci začnú
pozerať na mňa a nie na ňu. Každý chce vidieť, ako sa zatvárim…“

Aplikácia:

1/ Ako vnímaš Ty evanjelium podľa Matúša 5, 17-37.

2/ Čo si myslíš potrebujeme k čítaniu Sv. písma výklad odborníkov?  

Karol

ženatý, dôchodca, 74 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie