Zamyslenia

9. srpen 2020 / 19. nedeľa v Cezročnom období

9. srpen 2020 / 19. nedeľa v Cezročnom období

„Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám.
Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho (učedníci) uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak a strachem začali křičet.
Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“
Petr mu odpověděl: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“
A on řekl: „Pojď!“
Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“
Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží syn.“

Mt 14,22-33

Zamyšlení:

Pán Ježíš se celý
den věnoval „zástupům“, byl unavený po vykonané práci. Tak jako jsme my po
celodenním shonu. Ježíš nám tady jde příkladem. Vystoupil na horu, do samoty a
modlil se. Tak i my se máme uchylovat do samoty, modlit se, spojit se s
Ježíšem, nechat se od Něj potěšit, naplnit, posílit.

Kdo nenajde a
nenachází Spasitele v tichu modlitby, jak Ho pak chce nalézt ve víru všedního
dne a starostí.

Pak se vydal za
svými učedníky, po moři. Učedníci byli v šoku, báli se, ale On je uklidnil:
Nebojte se, to jsem já. Jenže Petrovi to nestačilo, chtěl za Ježíšem hned, a
tak na Ježíšův pokyn vyskočil z lodi a utíkal k Němu.

To je reakce,
kterou celý život obdivuju a provází mě mým životem. Člověk může udělat spoustu
chyb svým nadšením, svou zapáleností pro věc. Ale je vždy lépe, když se o něco
snažíme, i když při tom zakopneme, začneme se topit,  než když z obavy, abychom se nedopustili
chyby, neuděláme nic. Petr byl živý, miloval svého Pána, díval se na Něj a
chtěl hned být u Něho.

Je to podobné jako
v manželství. Nic se neztrácí tak rychle a nepozorovaně jako naše láska a víra.
Jak dlouho jsem se s láskou nepodívala na svého partnera? Jak dlouho jsem se s
láskou nepodívala, Pane, na tebe?

Rozjímáme o Ježíši
nejen ukřižovaném, ale také zmrtvýchvstalém. A kdo vstal z mrtvých, je živý.
První povinností náboženskou, mravní, ale i manželskou je také být živým. Jsem
já ještě živá? Máme živý vztah? Doufám stále ve svého partnera? Očekávám od
něho něco nového? Máme společnou budoucnost?

Jaký vztah mám,
Pane, k tobě? Ty jsi Bůh živý, stále nový, stále plný překvapení pro mne.

Když si žena myslí,
že zná svého manžela, už ho nemiluje. A když si muž myslí, že zná svou
manželku, že už si jí nemusí všímat, poslouchat ji, když mluví, a způsobit, aby
mluvila, když mlčí, když už od ní nic neočekává, nic nového, nic
nepředvídatelného, žádné překvapení, když už sám nic netvoří a snese, že ona už
také netvoří, pak ji nemiluje.

A s tebou, Pane, je
to podobné.  Myslím si, že už tě znám,
nepotřebuji číst Tvé slovo, vždyť už jsem ho slyšela tolikrát. Ale to slovo je
pokaždé nové. I já jsem stále nová, v jiné situaci a tvé slovo je pro mne vždy
aktuální. Jsem tvořivá ve vztahu k tobě? V modlitbě? Děkuji ti za trpělivost se
mnou, když omílám stále to samé, stále stejný problém, stejná slova. Jsi
velkorysý a nesoudíš mě. Chci být živá taky v našem vztahu, pomáhej mi, prosím.

A taky mi pomáhej,
abych zůstala věrná ve chvílích, kdy o mé živosti nemůže být ani řeč.

Aplikace:

1/ Setkávám se pravidelně a co nejčastěji s Ježíšem v modlitbě?

2/ Snažím se, abych byla ve vztahu k Ježíši živá, tvůrčí, vynalézavá?

Dana

vdaná, v důchodu,
dříve stavební inženýr, 67 let

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie