Zamyslenia

Pondelok po 1. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.
Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘
Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘
Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘
Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘
Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘
A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“
Mt 25,31-46

Zamyslenie:
Pri uvažovaní nad svojím životom mi vyvstáva otázka: „Čo bude po smrti?“. Ježiš mi dnes jasne odpovedá – smrťou sa život nekončí. Smrť je len križovatka na ceste do večnosti, večného trápenia alebo večného života.

Zároveň,
ako správny učiteľ, ponúka aj návod ako dosiahnúť večný život. Je prekvapivo
jednoduchý. To čo konám ľuďom okolo seba, konám Bohu. Ak chcem dosiahnúť večný
život, mám konať dobro. Mám byť milosrdný a moje každodenné správanie má byť
motivované láskou k blížnemu.

Ježiš
mi nehovorí o veľkých činoch, práve naopak. Aj drobné maličkosti sú dôležité.
Mám byť čestný vo svojej práci, voči svojim nadriadeným, kolegom, zamestnancom
a zákaznikom. Svoju prácu nekonám len kôli výplate. Ale mám si uvedomiť, že to
čo robím, robím pre niekoho. Pre nejakého človeka a teda Boha.

Aplikácia:

1/ Uvedomujem si, že po smrti bude Boží súd?

2/ Ako sa správam vo svojom zamestnaní?

Peter

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie