Zamyslenia

Streda po 2. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“ Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“
Mt 20,17-28

Zamyslenie:

Prirodzenou túžbou
každého človeka je dosiahnuť úspech, byť uznaný, pochopený, odmenený. Naša
práca sa nám často zdá dôležitejšia ako práca nášho kolegu alebo manžela
(manželky), a naše úsilie je často väčšie ako to, ktoré vynakladá náš
spoločník. Zaslúžime si vyšší plat, pochvalu od šéfa a úctu
spoločenstva… Náš názor je ten najsprávnejší, náš spôsob myslenia ten
najbrilantnejší a naše modlitby tie najzbožnejšie. S ľahkosťou
riešime problémy našich blížnych a s bohorovnou istotou hodnotíme ich
konanie a zlyhania. Mierou všetkého dobrého a správneho sme my
sami… Najlepšie by bolo, keby Pán Boh upravil svoje dielo tak, aby sme
z neho mali čo najväčší osoh…V hluku a honbe za uznaním
strácame citlivosť na vzťahy s ľuďmi, ktorí sú okolo nás. Z nášho
zorného poľa sa strácajú deti a núdzni, ktorí nás nemôžu posunúť vpred
a vyššie. Hodnotu vzťahu meriame podľa osohu, ktorý nám z neho
plynie. 

Prosme, aby nás
tento pôstny čas prinútil zastaviť sa a zmeniť cestu, ktorou kráčame. Nech
vidíme potreby ľudí, ktorí kráčajú s nami, nech je naša spoločnosť spoločenstvom
a bratstvom, v ktorom bude mať každý svoje dôstojné miesto. S radosťou
a pokorou pracujeme pre spoločné dobro, a tešme sa z úspechov iných.
Nešetrime láskou, pozornosťou uznaním a povzbudením, ktoré
z úprimnosti srdca rozsejeme okolo seba.

„…Lebo len keď
dávame, dostáva sa nám, keď odpúšťame, odpúšťa sa nám, a keď umierame,
rodíme sa pre život večný.“

Aplikácia:

1/ Som pozorným kolegom, kamarátom, manželom (manželkou), otcom (mamou)? Ako reagujem na potreby svojho okolia?

2/ Čo je skutočnou motiváciou môjho každodenného konania? Láska k Bohu a blížnemu alebo túžba po uznaní…?

Stanka

vydatá, múzejníčka,
38 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie