Štvrtok 5. týždňa v cezročnom období

„Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám. Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. On jej povedal: „Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“Ale ona mu odvetila: „Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch.“ On jej povedal: „Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry.“
Mk 7,24-30

Dnes nám znejú Ježišove slová obzvlášť príkro. V dnešnej kultúre po holokauste považujeme kultúrne porovnávanie ľudí rozličných národností za veľmi neúctivé a hrubé (deti/šteňatá). Predsa však vieme zachytiť podstatu: …

… Pán Ježiš chce spásu celého ľudstva, ale chce začať vyvoleným národom. Navyše poznajúc kultúrne animozity, nechce Židov zbytočne pohoršiť.  Preto je z dnešného pohľadu príkro zdržanlivý v preukázaní milosti nežidovskej žene. Avšak viera a pokora ženy pred Kristom si vymôžu Jeho milosť, a to pri zachovaní rešpektu k vyvolenému národu (chlieb/odrobinky). Vieme aj my tak stáť pred Kristom, ako táto grécka žena? Často nie. Bližšia je nám rola útlocitných farizejov, ktorí reagujú na Kristovu prísnosť pohoršením. S akou ľahkosťou kritizujeme kňazov, ktorí nezjemňujú pravdu, že sú tvrdí a nemilosrdní, namiesto toho, aby sme my sami boli pokorní pred Pravdou a nemilosrdní k hriechu.

Sv. Hieronym interpretuje tieto verše symbolicky: žena je Cirkev, jej dcéra je barbarský národ Západu a jej viera zmenila psa na ovcu. Dnešné časy sú v niečom podobné časom sv. Hieronyma, kedy barbarské kmene ohrozovali krehkú kresťanskú kultúru Rímskej ríše. Dnes mnohé európske národy zabúdajú na Krista a žijú bez viery. Nebuďme však preto rezignovaní ani vystrašení. Priznajme sa ku Kristovi aj verejne a modlime sa zvlášť za politikov, aby sa nevzdávali kresťanského dedičstva. Verme Kristovi, že tak, ako uzdravil pohanskú ženu a obrátil germánske kmene, tak môže priviesť k viere aj dnešnú sekularizovanú Európu.    

Aplikácia:

1/ Dokážeš vnímať aj prísne slová kňaza ako liek pre svoju dušu?

2/ Dôveruješ Kristovi, že môže obrátiť tvoj život, ako aj život celých národov k sebe? Vieš sa ku Kristovi priznať aj vo verejnom živote?

Juraj

predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa, ženatý, 4 deti, 39 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie