Zamyslenia

Štvrtok 5. týždňa v cezročnom období

„Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám. Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. On jej povedal: „Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“Ale ona mu odvetila: „Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch.“ On jej povedal: „Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry.“
Mk 7,24-30

Dnes nám znejú Ježišove slová obzvlášť príkro. V dnešnej kultúre po holokauste považujeme kultúrne porovnávanie ľudí rozličných národností za veľmi neúctivé a hrubé (deti/šteňatá). Predsa však vieme zachytiť podstatu: …

… Pán Ježiš chce spásu celého ľudstva, ale chce začať vyvoleným národom. Navyše poznajúc kultúrne animozity, nechce Židov zbytočne pohoršiť.  Preto je z dnešného pohľadu príkro zdržanlivý v preukázaní milosti nežidovskej žene. Avšak viera a pokora ženy pred Kristom si vymôžu Jeho milosť, a to pri zachovaní rešpektu k vyvolenému národu (chlieb/odrobinky). Vieme aj my tak stáť pred Kristom, ako táto grécka žena? Často nie. Bližšia je nám rola útlocitných farizejov, ktorí reagujú na Kristovu prísnosť pohoršením. S akou ľahkosťou kritizujeme kňazov, ktorí nezjemňujú pravdu, že sú tvrdí a nemilosrdní, namiesto toho, aby sme my sami boli pokorní pred Pravdou a nemilosrdní k hriechu.

Sv. Hieronym
interpretuje tieto verše symbolicky: žena je Cirkev, jej dcéra je barbarský
národ Západu a jej viera zmenila psa na ovcu. Dnešné časy sú v niečom
podobné časom sv. Hieronyma, kedy barbarské kmene ohrozovali krehkú kresťanskú
kultúru Rímskej ríše. Dnes mnohé európske národy zabúdajú na Krista a žijú
bez viery. Nebuďme však preto rezignovaní ani vystrašení. Priznajme sa ku
Kristovi aj verejne a modlime sa zvlášť za politikov, aby sa nevzdávali
kresťanského dedičstva. Verme Kristovi, že tak, ako uzdravil pohanskú ženu a
obrátil germánske kmene, tak môže priviesť k viere aj dnešnú
sekularizovanú Európu.    

Aplikácia:

1/ Dokážeš vnímať aj prísne slová kňaza ako liek pre svoju dušu?

2/ Dôveruješ Kristovi, že môže obrátiť tvoj život, ako aj život celých národov k sebe? Vieš sa ku Kristovi priznať aj vo verejnom živote?

Juraj

predseda
Spoločenstva Ladislava Hanusa, ženatý, 4 deti, 39 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie