Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evangelium:

Ježíš se uchýlil se svými učedníky k moři a velké množství lidu z Galileje šlo za ním. Také z Judska, z Jeruzaléma, z Idumeje, ze Zajordání, i z okolí Tyru a Sidónu přišlo k němu mnoho lidí, protože slyšeli, co všechno koná. Tu řekl svým učedníkům, že mají mít pro něho připravenou loďku, aby se na něho (lidé) netlačili. Mnoho jich totiž uzdravil, takže se neduživí hrnuli k němu, aby se ho mohli dotknout. Kdykoli ho viděli nečistí duchové, padali před ním na zem a křičeli: „Ty jsi Syn Boží!“ On jim však přísně zakazoval, aby ho neprozrazovali. (Mk 3,7-12)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes bychom si všichni měli připomenout, k jakému obrácení došlo v důsledku našeho křtu. Všichni jsme byli pokřtěni jedním Pánem, ponořeni do Božího života, v jednu jedinou víru: „Vždyť v jednom Duchu jsme byli všichni pokřtěni v jedno tělo“ (1K 12,13). To je cílem jednoty: tvořit jedno tělo, být jednou jednotou v Kristu, aby svět uvěřil. V dnešním evangeliu vidíme, že „velký zástup z Galileje šel za ním“ a „velké množství lidí“ přicházejících z jiných míst obklopilo Pána (srov. Mk 3,7-8). A on věnoval pozornost všem a bez výjimky jim obstarával dobro. Na to musíme pamatovat během týdne modliteb za jednotu křesťanů. Uvědomme si, jak jsme se my křesťané v průběhu staletí rozdělili na katolíky, pravoslavné, anglikány, luterány a dlouhou řadu dalších křesťanských vyznání. To svědčí o historickém hříchu proti jednomu ze základních bodů naší církve: její jednotě. Postavme se však dnešní církevní realitě čelem: Naše biskupství, naše farnosti, naše křesťanské skupiny a sdružení. Jsme skutečně „jednotní“? Bude tento typ jednoty skutečně motivem k obrácení pro ty, kdo jsou od církve vzdáleni? Naší výzvou je, aby ostatní viděli skupinu vzájemně sjednocených věřících, shromážděných Duchem svatým, pod Kristovou církví: „Všichni věřící byli jedno srdce a jedna mysl“. (srov. Sk 4,32-34). Pamatujme, že jednota shromáždění se musí projevovat jako ovoce Eucharistie – stejně jako sjednocení každého z nás s Ježíšem -, protože se živíme stejným chlebem, abychom byli jedno tělo. Proto to, co svátosti představují, a milosti, které obsahují, vyžaduje, abychom pracovali na společenství se všemi lidmi. Naše obrácení směřuje k jednotě Trojice, která je darem z nebe.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie