Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 6. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 6. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Marka:

Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“ Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské.“ Mk 8, 27-33

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes prostřednictvím evangelia svatého Marka pokračujeme v naslouchání Božímu slovu. Je to evangelium s velmi jasným záměrem: zjistit, kdo může být tento Ježíš Nazaretský. Marek nám prostřednictvím svých textů nabízí reakce jiných lidí na Ježíše: nemocných, učedníků, zákoníků a farizeů. A dnes se nás přímo ptá: Ale vy, za koho mě pokládáte vy? My, křesťané, musíme objevit svou identitu a prokázat svou vlastní víru tím, že se budeme snažit být ve svém životě dobrým příkladem. Tato povinnost je naléhavým úkolem předat jasné a srozumitelné poselství našim bratřím a sestrám, kteří v Ježíši najdou Slovo života, jenž dává smysl tomu, o čem přemýšlejí, co říkají nebo dělají dnes, když mají srdce neklidné a plné otázek. Ale toto svědectví musí začít tím, že si plně uvědomujeme naše setkání s Ježíšem. Jan Pavel II. ve svém apoštolském listu Novo Millennio Ineunte napsal: „Naše svědectví by však bylo beznadějně nedostatečné, kdybychom my sami nejprve neuvažovali o jeho tváři“. Svatý Marek nám tímto textem nabízí správný způsob, jak kontemplovat Ježíše. Nejprve se nás Ježíš ptá, co o něm lidé říkají; a my můžeme s učedníky odpovědět: že je Jan Křtitel nebo Eliáš, jinými slovy důležitý, dobrý a přitažlivý člověk. Jistě, dobrá odpověď, ale příliš vzdálená od Ježíšovy pravdy. Potom se nás dál ptá: Ale za koho mě pokládáte vy?. Je to otázka víry, naší osobní odpovědi. A onu odpověď najdeme pouze ve zkušenosti ticha a modlitby. Je to cesta víry, kterou šel Petr, po které bychom měli jít i my. Bratři a sestry v Kristu, poznejme skrze modlitbu osvobozující přítomnost Boží lásky, jež je stále přítomná v našem životě. Stále s námi uzavírá spojenectví a jasně zjevuje v drobnostech všedních dnů, že je přítomna, jako to třeba byla duha v oblacích pro Noema.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie