Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 15. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Podcast:

Evangelium:

V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci měli hlad, a proto začali trhat klasy a jíst. Farizeové to uviděli a řekli mu: „Hle, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu dělat nesmí!“ On však jim odpověděl: „Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby, které nesměl jíst ani on, ani jeho družina, ale jen kněží? Nebo nečetli jste v Zákoně, že v sobotu kněží v chrámě porušují sobotu, a (přece) jsou bez viny? Říkám vám, že zde je (někdo) víc než chrám! Kdybyste věděli, co znamená: `Milosrdenství chci, a ne oběť‘, neodsuzovali byste nevinné. Neboť Syn člověka je pánem nad sobotou.“ (Mt 12,1-8)

Zamyšlení:

Dnes Pán sleduje, co jsme během života zaseli, aby sklidil plody svatosti. Najde lásku, lásku k Bohu a k bližnímu? Ježíš opravuje pečlivou přísnost rabínů, která však činí zákon o sobotním odpočinku zcela neúnosným: Bude nám muset připomenout, že ho zajímá pouze naše srdce, naše schopnost milovat? Podívej, tvoji učedníci dělají to, co je v sobotu zakázáno (srov. Mt 12,2). A neuvěřitelné je, že to mysleli upřímně. Jak vůbec může někdo zakazovat konání dobrého skutku? Je tu něco, co nám připomíná, že nemůže existovat žádný důvod, který by nás omlouval z toho, že nepomáháme druhým. Pravá láska respektuje požadavky na spravedlnost tím, že zabraňuje tomu, abychom upadli do svévole nebo rozmaru, a zároveň brání tomu, aby tvrdost zabíjela pravého ducha Božího zákona; vždyť láska není nic jiného než neustálé vybízení k darování se Bohu a druhým. „Chci milosrdenství, ne oběť“ (Mt 12,7). Opakujme si to mnohokrát, abychom si to vryli do srdce: Bůh, který je bohatý na milosrdenství, chce, abychom byli milosrdní. „Jak blízko je Bůh těm, kdo vyznávají jeho milosrdenství! Ano, Bůh není daleko od těch, kdo mají zkroušené srdce“ (sv. Augustin). A jak daleko jsme od Boha my, když dovolíme, aby se naše srdce proměnilo v tvrdý kámen! Ježíš Kristus obvinil farizeje, že odsuzují nevinné. To je vážné obvinění. Ale co my? Zajímáme se vážně o problémy druhých lidí? Soudíme je s náklonností a soucitem, jako bychom soudili přítele nebo bratra? Snažme se jen neztratit se. Prosme Matku Boží, aby nás učinila milosrdnými a ukázala nám, jak odpouštět. Buďme vlídní a laskaví. A pokud ve svém životě objevíme některé detaily, které tomuto odporují, je nyní vhodná doba je napravit.

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

  • „Sladké je slovo milosrdenství, a když pouhé slovo, oč více skutečnost? Chce-li člověk získat milosrdenství v nebi, měl by je udělovat na tomto světě.“ (Svatý Cesarius z Arles)
  • „Boží [Ježíšova] slova se k nám prostřednictvím evangelií dostala jako syntéza celého křesťanského poselství: pravé náboženství spočívá v lásce k Bohu a k bližnímu.“ (Benedikt XVI.)
  • „Ježíš jde ještě dál: naplňuje Zákon o čistotě pokrmů, tak důležitý v každodenním židovském životě tím, že odhaluje jeho „pedagogický“ ráz božským výkladem: „Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí … Tím Ježíš prohlásil za čisté všechny pokrmy … Co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky“ (Mk 7,18-21). Když Ježíš podal s božskou autoritou konečný výklad Zákona, došlo ke střetu s jistými učiteli Zákona, kteří jeho výklad nepřijímali, i když byl potvrzován božskými znameními, která jej doprovázela. To platí zvláště pro otázku soboty: Ježíš připomíná, často za použití rabínských argumentů, že sobotní odpočinek není porušen službou Bohu nebo bližnímu, kterou prokazuje uzdravováním.“ (Katechismus katolické církve, č. 582)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevÍry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie