Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 5. NEDĚLI POSTNÍ

Evangelium:

Židé brali kameny, aby Ježíše kamenovali. Ježíš jim na to řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat?“ Židé mu odpověděli: „Pro dobrý skutek tě nechceme kamenovat, ale pro rouhání: ty jsi jen člověk, a děláš ze sebe Boha.“ Na to jim Ježíš řekl: „Ve vašem Zákoně je přece psáno: `Já jsem řekl: Jste bohové.’ Jestliže nazval bohy ty, kterým se dostalo Božího slova – a Písmo nemůže být zrušeno – můžete vy říkat o tom, kterého Otec posvětil a poslal na svět, že se rouhá, protože jsem řekl: `Jsem Syn Boží’? Nekonám-li skutky svého Otce, nevěřte mi. Jestliže však je konám a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a (konečně) pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“ Znovu by se ho byli rádi zmocnili, ale on jim unikl. Zase odešel za Jordán na to místo, kde dříve křtíval Jan, a tam zůstal. Přišlo k němu mnoho lidí. Říkali: „Jan sice neudělal žádné znamení, ale všechno, co Jan řekl o něm, bylo pravda.“ A mnoho jich tam v něho uvěřilo. ( Jan 10,31-42)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes, v pátek, kdy do památky smrti našeho Pána zbývá už jen týden, nám evangelium představuje motivy k jeho odsouzení. Ježíš se snaží ukázat Židům pravdu, ale oni ho považují za rouhače a chtějí ho ukamenovat. Ježíš jim vypráví o skutcích, které koná, o skutcích svého Otce, které mu propůjčují zásluhy, o tom, proč může používat titul “Boží Syn”… Přesto mluví jako někdo, kdo je nějakým způsobem roven Bohu, a to si jeho protivníci těžko osvojují… Mluví k nim z podřízenosti a oddanosti své osobě, díky nimž je Ježíš známý a milovaný – “Rabbi, kde bydlíš?” (J 1,38) – ptali se ho učedníci na začátku jeho služby. Zdá se však, že je to všechno zbytečné: to, co se jim Ježíš snaží říci, je tak velké, že to nemohou plně pochopit; pochopí ho jen malí a pokorní, neboť království je skryto před moudrými a chytrými.

Ježíš se snaží předložit argumenty, které by mohly být pro Židy přijatelné, ale marně. Ve skutečnosti zemře, protože říká pravdu o sobě, protože je věrný sám sobě, své identitě a svému poslání. Jako prorok předloží nárok na obrácení a bude odmítnut, novou tvář Boha a bude popliván, nové bratrství a bude opuštěn.

Kříž našeho Pána se opět vynořuje s celou svou silou jako pravý prapor, jako jediný a nezpochybnitelný důvod: “Ó obdivuhodná ctnosti svatého Kříže! Ó nevýslovná Otcova sláva! Můžeme v ní vidět tribunál našeho Pána, soud nad tímto světem a moc Krista Ukřižovaného. Ó, ano, můj Pane: přitáhl jsi k sobě všechny věci, když jsi po celý den vztáhl ruce k tvrdohlavému a vzpurnému lidu (srov. Iz 65,2), celý vesmír si uvědomí, že musel vzdát hold tvému majestátu!” (srov. Iz 65,2). (Svatý Lev Veliký). Ježíš musel utéct na druhou stranu Jordánu a ti, kteří v něj skutečně věří, šli za ním zcela ochotně, aby ho následovali a naslouchali mu.

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

“Věřím, abych pochopil, a chápu, tím lépe, čím více věřím”. (sv. Augustin)

“Tolik lidí bylo v těsném kontaktu s Ježíšem, a přesto nevěřili… Pokud je tvé srdce stále uzavřené, víra do něj nevstoupí! Místo toho nás Bůh Otec přitahuje k Ježíši: jsme to my, kdo otevíráme nebo zavíráme své srdce.” (papež František)

“Znamení, která Ježíš koná, svědčí o tom, že ho poslal Otec. Tato znamení vyzývají lidi, aby v něj uvěřili. Těm, kteří se k němu obracejí s vírou, uděluje to, oč prosí. A tak zázraky posilují víru v toho, který koná dílo svého Otce: dosvědčují, že on je Boží Syn. Mohou však být důvodem k pohoršení. Nesměřují k ukojení zvědavosti nebo touhy po něčem magickém. Navzdory jeho tak zřejmým zázrakům někteří Ježíše odmítají, ba dokonce ho obviňují, že to činí pomocí zlých duchů. (Katechismus katolické církve, č. 548)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie