Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 8. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Podcast:

Evangelium:

(Když Ježíš pozdravován zástupy vjel) do Jeruzaléma, vešel do chrámu. Rozhlédl se po všem, a protože už bylo pozdě večer, odešel s Dvanácti do Betánie. Když druhý den vyšli z Betánie, dostal hlad. Zdálky uviděl fikovník, který měl listí. Šel tedy, zdali by na něm něco nalezl. Když k němu přišel, nenalezl nic jiného než listí; nebyl totiž čas fíků. Řekl mu: „Ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce!“ Jeho učedníci to slyšeli. Přišli do Jeruzaléma. Vešel do chrámu a začal vyhánět všechny, kteří v chrámě kupovali a prodávali, zpřevracel stoly směnárníkům a lavice prodavačům holubů a nedovolil, aby někdo nesl nějakou věc chrámem. A učil je: „Je přece psáno: Můj dům ať je domem modlitby pro všechny národy', ale vy jste z něho udělali lupičské doupě!" Uslyšeli to velekněží a učitelé Zákona a usilovali o to, aby ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl jeho učením vzrušen. Když nastal večer, odešel (Ježíš s učedníky) z města. Když ráno šli okolo toho fíkovníku, uviděli, že je uschlý až do samých kořenů. Petr si vzpomněl a řekl: "Mistře, podívej se! Ten fíkovník, který jsi proklel, je uschlý!" Ježíš jim na to řekl: "Mějte víru v Boha. Amen, pravím vám: Kdo řekne této hoře:Zdvihni se a vrhni do moře!‘, a nebude ve svém srdci pochybovat, ale věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, jste už dostali, a budete to mít. A kdykoli se postavíte k modlitbě, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i vám odpustil váš nebeský Otec vaše poklesky.“ (Mk 11,11-25)

Zamyšlení:

Klíčovými slovy tohoto evangelia jsou dnes ovoce a modlitba. Pán si všimne fíkovníku a najde na něm jen listí: a reaguje tím, že ho prokleje. Podle svatého Isidora Sevillského mají slova „fík“ a „ovoce“ stejný kořen. Brzy ráno mu překvapení apoštolové říkají: „Rabbi, podívej! Fíkovník, který jsi proklel, uschl“ (Mk 11,21). V odpovědi jim Ježíš Kristus říká o víře a modlitbě: „Mějte víru v Boha“ (Mk 11,22). Jsou lidé, kteří se téměř nikdy nemodlí, a když už se modlí, tak s nadějí, že Bůh vyřeší problémy, s nimiž si sami nevědí rady. A zdůvodňují to Ježíšovými slovy, která jsme právě slyšeli: „Proto vám říkám: Věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, jste už dostali, a budete to mít“ (Mk 11,24). Mají pravdu a je zcela lidské, pochopitelné a legitimní, že před problémem, který je pro nás příliš obtížný, důvěřujeme Bohu, mnohem vyšší síle. Ale musíme také dodat, že modlitby jsou „zbytečné“ („Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. „: Mt 6,8), pokud nemají praktický a přímý užitek, jako je -například- rozsvícení světla. Pro svou modlitbu nedostaneme nic, protože to, co od Boha dostáváme, je milost za milostí a ne výměnný obchod. Neměli bychom se tedy modlit…? Samozřejmě, že bychom měli: teď, když víme, že modlitbou získáváme milost, se naše modlitba stala hodnotnější a cennější: protože je „neužitečná“ a je „bezcenná“. Kromě toho jsou tři výhody, které z prosebné modlitby skutečně získáváme: vnitřní klid (najít v Ježíši přítele a důvěřovat Bohu je odpočinek); přemýšlet nad problémem, racionalizovat ho a vědět, jak ho vznést, znamená vyřešit polovinu problému; a do třetice nám modlitba pomáhá rozlišovat mezi tím, co je dobré, a tím, co jsou skutečné úmysly našich modliteb. Později pak očima víry pochopíme, co říká Ježíš: „Za cokoli budete prosit ve jménu mém, to všechno udělám, aby Otec byl oslaven v Synovi. “ (J 14,13).

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevÍry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie