Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Evangelium:

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ (Mt 16, 13-19)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes je den zasvěcený mučednické smrti apoštolů Petra a Pavla! „Petr stál v čele těch, kdo vyznali Krista, a shromáždil první obec věřících ze synů Izraele; Pavel ukázal, co znamená v Krista věřit,
a stal se učitelem národů,“ modlíme se v dnešní prefaci. Dnešní den je dnem vděčnosti za apoštolskou víru, která je i naší vírou, hlásanou těmito dvěma pilíři církve prostřednictvím jejich kázání. Je to víra, která vítězí nad světem, protože věří a hlásá Ježíše Krista jako Božího Syna: „Ty jsi Kristus, Syn živého Boha.“ (Mt 16,16). Jiné oslavy svatého Petra a Pavla připomínají jiné aspekty jejich života, ale dnes rozjímáme o památce apoštolů, „skrze něž má náš náboženský život svůj původ“ a kterému vydali svědectví při své mučednické smrti.

Jejich víra a síla k mučednictví nevycházela z jejich lidských schopností. Nebyl to totiž člověk z masa a kostí, kdo Petrovi zjevil, kdo je Ježíš, ale zjevení jeho Otce v nebi (srov. Mt 16,17). A stejně tak to byla skutečně Boží milost, která přiměla Saula poznat Ježíše, Pána, „jako toho, kterého pronásledoval“. V obou případech se lidská svoboda, nezbytná pro úkon víry, opírá o působení Ducha svatého. Víra apoštolů je vírou, jedné, svaté, katolické a apoštolské církve. Od Petrova vyznání u Cesareje Filipovy „každý den v církvi Petr stále opakuje: ‚Ty jsi Kristus, Syn živého Boha‘“ (sv. Lev Veliký). Od té doby až do našich dní zástup křesťanů všech epoch, věků, kultur a všeho, co se může lišit, člověk jednomyslně hlásá tutéž vítěznou víru. Křtem a biřmováním si dláždíme cestu ke svědectví, tedy cestu k mučednictví. Je třeba, abychom byli stále pozorní vůči „laboratoři víry“, kterou na nás Duch svatý provádí (sv. Jan Pavel II.), a abychom s pokorou prosili o možnost zakoušet radost z víry církve.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie