Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Evangelium:

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: “Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.” Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: “V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: `A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu.'” Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: “Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit.” Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle – hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou. (Mt 2, 1 – 12)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes nás povzbuzuje prorok Izajáš: “Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou! ” (Iz 60,1). Světlo, které prorok spatřil, je hvězda, kterou vidí Tři mudrci na východě, stejně jako mnoho dalších lidí. Mudrci objevují její význam. Ostatní ji považují za něco obdivuhodného, ale také za něco, co se jich netýká. A tak na to nereagují. Tři mudrci si uvědomují skutečnost, že jim Bůh s hvězdou posílá důležité poselství, kvůli němuž stojí za to opustit pohodlí a bezpečí a podstoupit riziko nejisté cesty: naděje, že najdou Krále, je vede k následování hvězdy, o níž mluvili proroci a na kterou izraelský lid čekal celá staletí.

Dorazí do Jeruzaléma, hlavního města Židů. Jsou si jisti, že jim tam bude ukázáno místo, kde se Král narodil. Skutečně jim to bude oznámeno: “V judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka” (Mt 2,5). Zpráva o příchodu mudrců a jejich pátrání se ve velmi krátké době rozšíří po Jeruzalémě: Jeruzalém byl v té době malým městem a přítomnost mudrců s doprovodem museli zaznamenat všichni jeho obyvatelé, a tak “když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém“ (Mt 2,3), říká nám evangelium. Ježíš Kristus zkříží životní cesty mnoha lidem, kteří o něj nemají zájem. Stačila by jen malá námaha a jejich život by se změnil; našli by Krále radosti a pokoje. K tomu je zapotřebí ochota hledat Ho, jít kupředu a prosit o moudrost srdce – a jako Tři mudrci opustit své pohodlí, svou rutinu. Vyžaduje to snahu ocenit nesmírnou hodnotu nalezení Krista. Pokud Ho nenajdeme, nenašli jsme v životě nic, protože jedině On je Spasitel: najít Ježíše znamená najít Cestu, která nás vede k poznání Pravdy, jež nám dává Život. A bez Něho nic nemá cenu.

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

 “Ať plnost národů vstoupí do rodiny patriarchů (…). Ve třech mudrcích ať se všichni lidé pokloní Původci vesmíru.” (Svatý Lev Veliký)

    “Tajemství Vánoc září na zemi a šíří se v soustředných kruzích: Svatá rodina z Nazareta, betlémští pastýři a nakonec mudrci, kteří jsou prvotinami pohanských národů.” (Lev XIII.) (Benedikt XVI.)

    Zjevení Páně (Epifanie) je vyjevením Ježíše jako Mesiáše Izraele, Božího Syna a Spasitele světa. Oslavuje spolu s Ježíšovým křtem v Jordánu a se svatbou v Káně i klanění, kterého se Ježíši dostává od „mudrců“, přicházejících z východu. V těchto „mudrcích“, kteří zastupují okolní pohanská náboženství, vidí evangelium prvotiny národů, které skrze vtělení přijímají radostnou zvěst o spáse. Příchod mudrců do Jeruzaléma, aby se poklonili židovskému králi, ukazuje, že v mesiášském světle Davidovy hvězdy hledají v Izraeli toho, který bude králem národů. Jejich příchod naznačuje, že pohané nemohou poznat Ježíše a klanět se mu jako Božímu Synu a Spasiteli světa, aniž se obrátí na Židy a aniž od nich přijmou mesiášské zaslíbení, jak je obsaženo ve Starém zákoně. Zjevení Páně (Epifanie) ukazuje, že „velké množství národů“ vstupuje „do rodiny patriarchů“ a získává tím důstojnost Izraele. (Katechismus katolické církve, č. 528)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie