Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. ARCHANDĚLŮ MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA

Evangelium:

Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: „To je pravý Izraelita, v kterém není lsti.“ Natanael se ho zeptal: „Odkud mě znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem.“ Natanael mu na to řekl: „Mistře, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele!“ Ježíš mu odpověděl: „Proto věříš, že jsem ti řekl: ‘Vi-děl jsem tě pod fíkovníkem’? Uvidíš ještě větší věci.“ A dodal: „Amen, amen, pravím vám: Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka.“ (Jan 1,47-51)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes, na svátek svatých archanděl, zjevuje Ježíš svým apoštolům a všem ostatním pravdu o přítomnosti andělů a jejich vztahu k němu. Jsou v Pánově nebeské slávě, kde věčně vyvyšují Syna člověka, který je Synem Božím. Obklopují ho a jsou mu k službám. Toto “vystupování a sestupování” nám připomíná epizodu patriarchy Jákoba, který při své cestě do země, kde žili jeho předkové (Mezopotámie), když spal, měl vidění andělů “sestupujících a vystupujících” po tajemném žebříku, který sahal od země až do nebe, a Jahve mu obnovil slavná zaslíbení, která dal Abrahamovi a Izákovi. Měli bychom si povšimnout vztahu mezi božským sdělením a aktivní přítomností andělů. Tak se Gabriel, Michael a Rafael objevují v Bibli jako přítomní v pozemském dění a, jak nám říká svatý Řehoř Veliký, přinášejí lidem poselství, která rozhodujícím mění jejich život díky jejich přítomnosti a samotnému působení. Jsou přesně nazýváni “archanděly”, tedy knížaty andělů, protože jsou posíláni k největším událostem. Gabriel je poslán, aby Panně Marii oznámil panenské početí Božího Syna (srov. Lk 1, 28-30). Michael bojuje proti vzpurným andělům, kteří jsou vyhnáni z nebe (srov. Zj 12). Oznamuje tak tajemství své božské spravedlnosti, která je uplatňována i proti těmto vzbouřeným andělům, a zároveň nás ujišťuje o svém -a také našem- vítězství nad Zlem. Rafael doprovází mladého Tobiáše, chrání ho a radí mu, a nakonec uzdravuje jeho otce. Tímto způsobem se dozvídáme o přítomnosti andělů vedle každého z nás: anděla, kterého nazýváme andělem strážným. Z této oslavy archandělů “vystupujících a sestupujících” na Syna člověka se poučme, že slouží Bohu, ale slouží mu kvůli nám. Oslavují Nejsvětější Trojici, a to při službě nám. A v důsledku toho si uvědomujme, jak velkou úctu jim dlužíme a jak vděční bychom měli být i Otci, který je posílá pro naše dobro.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie