Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“ (Jn 17, 20-26)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešnom evanjeliu nachádzame pevný základ dôvery: „Modlím sa nielen za nich, ale aj za tých, čo uveria vo mňa skrze ich slovo…“ (Jn 17, 20). Je to Ježišovo srdce, ktoré v intimite Ježiša s učeníkmi otvára nevyčerpateľné poklady jeho Lásky.

Chce posilniť ich srdcia premožené pocitom rozlúčky, ktorý v nich počas Poslednej večere zanechali Majstrove slová a gestá. Je to Ježišova neochvejná modlitba, ktorá stúpa k Otcovi a prosí za nich. Akú dôveru a silu nájdu v tejto modlitbe počas celej svojej apoštolskej misie! Uprostred všetkých ťažkostí a nebezpečenstiev, ktorým budú musieť čeliť, pôjde táto modlitba po celej ceste s nimi, aby sa stala prameňom, v ktorom nájdu silu a odvahu vydať konečné svedectvo svojej viery obetou vlastného života.

Mali by sme dovoliť, aby skutočnosť Ježišovej modlitby za jeho učeníkov zasiahla aj náš život: „Modlím sa nielen za nich, ale aj za tých, ktorí vo mňa uveria…“

Tieto slová putujú časom a storočiami, aby s rovnakou intenzitou, s akou boli kedysi vyslovené, dosiahli srdcia každého pravého veriaceho.

V živej pamäti návštevy svätého Jána Pavla II. v Španielsku v roku 2003 nachádzame v jeho slovách ozvenu Ježišovej modlitby za jeho učeníkov: „S otvorenou náručou vás budem všetkých držať vo svojom srdci – povedal pápež pred viac ako miliónom ľudí. Spomienka na tieto dni sa stane mojou modlitbou, keď budem prosiť o pokoj v bratskom spolunažívaní pre vás všetkých, povzbudený kresťanskou nádejou, ktorá nikdy nesklame.“

Aj svätý Lev Veľký, ďalší pápež, vyslovil výzvu, ktorá po mnohých storočiach doľahla aj na naše srdce: „Niet chorého, ktorému by bolo odopreté víťazstvo kríža, ani niet nikoho, komu by nepomohla Kristova modlitba. Veď ak bola taká užitočná pre tých, ktorí s ním tak kruto zaobchádzali, o čo viac nebude užitočná pre tých, ktorí sa k nemu obrátili.“

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

„Cítim, že vaše city sa spolu so mnou dvíhajú k veciam, ktoré sú hore. Bolo nám dobre, že sme boli v spoločnom svetle, dobre, že sme sa v ňom tešili, dobre, že sme sa v ňom radovali; ale keď sa rozídeme, neodchádzajme od neho.“ (sv. Augustín)

„Mučenícka udalosť vernosti až po smrť a ohlasovanie evanjelia všetkým ľuďom sú zakorenené v Božej láske a v svedectve, ktoré musíme vydávať svojím životom o tejto Láske.“ (František)


„… Sám Ježiš sa v hodine svojho umučenia modlil a neprestáva modliť k Otcovi za jednotu svojich učeníkov: ‘Aby všetci boli jedno. Ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, nech aj oni sú jedno v nás, aby svet poznal, že ty si ma poslal“ (Jn 17, 21). Túžba obnoviť jednotu všetkých kresťanov je Kristovým darom a výzvou Ducha Svätého.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 820)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie