Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.

Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.

Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“

Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.

Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

Mk 1, 1-8

Zamyslenie:

Dnes môžeme obrazne povedať, že
sa začína dvíhať opona božskej drámy a na javisko dejín vystupuje Ján
Krstiteľ, aby pripravil cestu pre Ježišov príchod. Počujeme jeho hlas, ktorý
volá: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“

Niektorí ľudia si mysleli, že Ján
je prisľúbeným Mesiášom. Kázal v štýle dávnych prorokov a hovoril, že
človek sa musí odvrátiť od hriechu, aby sa vyhol trestu, a obrátiť sa k Bohu,
aby zakúsil jeho milosrdenstvo. Toto naliehavé posolstvo bolo adresované
všetkým a preto prichádzali k nemu na púšť zástupy z Jeruzalema a z
celej Judey, aby si vypočuli, čo tento veľký muž káže.

Ako sa mohlo stať, že Ján prilákal
k sebe na púšť toľko mužov a žien? Ján kritizoval Herodesa
a náboženských vodcov ľudu, čo bol odvážny čin, ktorý našiel odozvu
u ľudí. Ale Ján našiel tvrdé slová aj pre jednoduchých ľudí: aj oni boli
hriešnici a potrebovali činiť pokánie. A keď vyznali svoje hriechy, pokrstil
ich v rieke Jordán. Ján si ich získal, pretože porozumeli posolstvu skutočného
pokánia, ktoré sa im snažil ohlasovať. Bolo to pokánie, ktoré nebolo iba
vyznaním hriechu – čo je už samo o sebe veľký krok vpred a čosi veľmi
hlboké. Bolo to pokánie založené na viere, že iba Boh dokáže odpustiť, vymazať,
vyrovnať dlh, očistiť dušu od všetkej nečistoty a napraviť, čo človek svojimi
hriechmi pokazil.   

Pápež svätý Gregor Veľký hovorí:
„Nepremárnite čas milosrdenstva, ktoré vám Boh ponúka“. Preto si môžeme dať
adventné predsavzatie: Nepremárniť tento čas, v ktorom nás Boh chce objať
svojou očisťujúcou láskou.

Každý z nás sa môže pýtať: Som
pripravený napraviť cesty pre nášho Pána počas Adventu? Nemohol by to byť aj
čas, v ktorom sa hlbšie zamyslím nad sebou a vyspovedám sa? Ján
požadoval úprimnosť – úprimnosť voči sebe samému – a odovzdanie sa Božiemu
milosrdenstvu. Takto pomohol ľuďom žiť pre Boha a pochopiť, že život je
o tom, aby sme pokáním a čnostným životom pripravili Bohu cestu, aby
mohol ku nám prísť a oživiť nás svojou radosťou.

Aplikácia:

Aký hriech, slabosť, zlozvyk či nedokonalosť by som chcel
zanechať?

Dám si predsavzatie, dobre sa pripraviť a pristúpiť ku sviatosti zmierenia.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie