Zamyslenia

Zamyslenie na 25. nedeľu v Cezročnom období

Zamyslenie na 25. nedeľu v Cezročnom období

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. I povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.‘ A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: ‚Čo tu nečinne stojíte celý deň?‘ Vraveli mu: ‚Nik nás nenajal.‘ Povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice!‘ Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘ Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára: ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘ Ale on jednému z nich odpovedal: ‚Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?‘ Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“

Mt 20, 1-16

Zamyslenie:

Počas posledných letných nedieľ
sme počúvali evanjelistu Matúša, ktorý nám predstavoval rôzne obrazy Božieho
kráľovstva, vychádzajúce z ohlasovania Ježiša Krista. Aj dnešné evanjelium pokračuje
v tejto téme a prirovnáva Božie kráľovstvo k vinici.

V Starom zákone sa vyvolený Boží
ľud Izrael prirovnával k Pánovej vinici. Dnes môžeme k vinici prirovnať aj
novozákonný Boží ľud, Cirkev, ktorá sa zrodila z prebodnutého srdca Ježiša
Krista, zosnulého na kríži.

To, že patríme k vyvolenému Božiemu ľudu je dôsledkom Božieho povolania, s ktorým sa obrátil na každého jedného z nás ako to čítame u sv. Jána: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ (Jn 15,16), a zároveň aj z vôle Nebeského Otca, toto povolanie rozšíril na všetkých ľudí, pretože vo svojej nesmiernej láske chce všetkých spasiť.

V dnešnom podobenstve si môžeme všimnúť nápadné zdôraznenie reptania pracovníkov, ktorí pracovali celý deň. Sú obrazom staršieho brata z podobenstva o márnotratnom synovi. Aj oni chápu povolanie účasti na Božom kráľovstve, čiže svoju „prácu vo vinici“ ako ťažkú drinu a vyjadrujú to aj slovami: „Znášali sme bremeno a horúčavu dňa“ (Mt 20,12). Namiesto toho, aby vo svojej práci vo vinici videli výsadu, ktorou ich Boh uprednostnil a preto pracovali so synovskou radosťou, vidia v tom iba námahu a správajú sa ako nespokojní sluhovia. 

 Život viery je pre nich niečím, čo ich zväzuje
a zotročuje a vo svojom vnútri závidia tým, ktorí si vonku – čiže neveriacim –
že si môžu „užívať život“. Život podľa evanjelia chápu skôr ako obmedzenie než
ako krídla, ktoré ich nesú životom až k jeho plnosti vo večnosti.  

Sú presvedčení o tom, že si spásu zaslúžili svojou činnosťou a preto sa porovnávajú s druhými a žiarlia na nich. Nepochopili podstatu spásy: nedá sa ničím zaslúžiť a môže sa prijať len ako dar. Preto je ich vypočítavý a závistlivý postoj v ostrom protiklade s dobrotou a veľkodušnosťou Nebeského Otca, „ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu“ (1 Tim 2,4). Žalmista to vyjadruje slovami: „Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.“ (Ž 145, 9). Preto aj pozýva všetkých do svojej vinice.

Aplikácia:

  • Mám radosť z toho, že som členom Cirkvi, že patrím k vyvolenému Božiemu ľudu?
  • Viem aj ja milovať a pomáhať nezištne? Jednoducho sa darovať?

 Zamyslenie v audio podobe:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie