Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 30. NEDEĽU
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

Mt 22, 34-40

Zamyslenie:

Evanjelium nám dnes ukazuje a pripomína,
aký má byť náš správny „postoj k životu“: celý Zákon a Proroci sú založené na dvoch
prikázaniach (porov. Mt 22,40). Svätí evanjelisti Matúš a Marek vložili tieto
slová na pery samého Krista, svätý Lukáš ich pripisuje farizejovi. Ale, čo je dôležité
si všimnúť, vždy sú v dialógu. Pravdepodobne to nebolo len jeden raz, čo
Ježišovi položili takéto otázky. Pán odpovedá slovami židovskej modlitby Shema
Yisrael (Počuj, Izrael). Táto modlitba je tvorená  dvoma veršami z knihy Deuteronomium a
jedným z knihy Numeri. Pravoverní Židia sa ju modlia najmenej dvakrát
denne: „Počuj, Izrael! Večný, náš Boh (…)“. Keď ju recitujú počas svojich
každodenných prác, upriamujú svoju myseľ na Boha a tým pamätajú na to
najdôležitejšie, čo sa v ich živote nachádza: Milovať Pána, svojho Boha, nadovšetko
a svojho blížneho ako seba samého! A pri poslednej večeri, na príklade
umývania nôh, nám sám Kristus dáva „nové prikázanie“: milovať sa navzájom tak,
ako on nás miluje, „svojou božskou láskou“ (porov. Jn 14, 34 -35).

Aplikácia:

  • Ako aj aplikujem vo svojom živote Kristove prikázania? Milujem Boha a svojich blížnych? Ale, kto je môj blížny?
  • Ako často upriamujem svoju myseľ na Pána počas dňa?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie