Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 34. NEDEĽU
V CEZROČNOM OBDOBÍ – SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

ZAMYSLENIE NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ –  SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘

Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘

Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘

Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘

Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

Mt 25, 31-46

Zamyslenie:

Dnes sme počuli podobenstvo Pána Ježiša o poslednom súde. Na obraze „oviec a capov“ nám chce pripomenúť, že to bude súd lásky. „Budeme súdení z lásky“, hovorí svätý Ján z Kríža.

Svätý Ignác z Loyoly, ďalší mystik, v rozjímaní nazvanom „Kontemplácia na dosiahnutie lásky“ pripomína aj nám, že „láska sa nedokazuje slovami, ale skutkami“. A dnešné evanjelium je veľmi dobrou ilustráciou tejto skutočnosti. Každý skutok milosrdenstva, ktorý konáme, konáme pre samotného Krista: „Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne“ (Mt 25,34-36). Ježiš dokonca hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40).

Dnešná
evanjeliová stať nám tak ukazuje, čo znamená v duchovnom živote „nelietať“
ale stáť pevne na zemi.  Kristovo
kráľovstvo nemá nič spoločné s aroganciou moci; je to služba lásky. Najdôležitejšou
skutočnosť našej existencie je láska; tá bude mať aj posledné slovo.

Ježiš nám
ukazuje, že skutočný význam jeho kráľovstva – alebo moci – spočíva na službe
druhým. O sebe tvrdil, že je „učiteľ“ a „Pán“ (porov. Jn 13,13), a tiež aj
to, že je kráľom (porov. Jn 18,37), ale svoju moc vykonával umývaním nôh svojim
učeníkom (porov. Jn 13,4.) A kraľoval aj tým, že položil za nás svoj život na
kríži. Najskôr vládne Kristus zo skromných jasieľ a potom z veľmi
nepohodlného trónu; kríža.

Na kríži bol nápis „Ježiš Nazaretský, kráľ židovský“ (Jn 19,19). I keď sa to tak naoko nezdá, predsa to potvrdzuje hlbokú skutočnosť Božieho tajomstva; Ježiš vládne z kríža a súdi nás v láske; „Budeme súdení z lásky“.

Aplikácia:

  • Snažím sa vidieť v blížnom, ktorý trpí či potrebuje pomoc, samého Krista?
  • Ako praktizujem lásku v bežnom živote?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie