Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDELU

Evanjelium:

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10, 1-10)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes na nedeľu Dobrého Pastiera máme skvelú príležitosť uvažovať o vlastnostiach vodcu. Dovolím si predstaviť päť vlastností, ktoré by mal mať dobrý vodca, a to nielen v Cirkvi, ale aj v pozíciách svetských.

1. Prvou vlastnosťou vodcu je schopnosť vidieť. Dobrý vodca je človek, ktorý vidí, počuje a uvedomuje si viac než ostatní. Je všímavý a vie jasne rozpoznať potreby ľudí – či už jednotlivcov alebo skupín – a tiež motívy, ktoré stoja za ich správaním. Je otvorený voči milostiam a darom ľudí, ktorým slúži, týchto ich darov sa nebojí, ale naopak ich víta. Má dar vidieť do jadra vecía je schopný čítať znaky časov a tak rozpoznávať nové výzvy, pred ktorými stojí on i spoločenstvo, za ktoré je zodpovedný.

Dobrý vodca vidí Boha vo všetkom: nielen v kvete, zvierati či v inej kráse prírody, ale aj v láske a veľkodušnosti ľudí, v ich dôvere a pokore, ktoré ľudským vzťahom dávajú krásu. Vidí Boha v hluku i v tichu, vo svetle i v tme, v tom, čo je poetické, ale aj v tom, čo je svetské, v smiechu detí pri hre, v tichom pohľade žobráka, ale aj v tupom pohľade rutinéra, konajúceho svoju činnosť úplne bezmyšlienkovite. Nadovšetko však dobrý vodca cíti Boha, ktorý prebýva a hovorí v ňom samom, v jeho vnútri. Ako dôsledok tohto všetkého, na iných bude mať silný vplyv ani nie tak tým, čo robí, ako skôr tým, čím je.

2. Druhou vlastnosťou dobrého vodcu je jasná vízia a prijateľný štýl. Svet potrebuje vizionárov. Sú to ľudia, ktorí mu ukážu nový smer, keď ten starý už nefunguje, a keď sa preto ocitol v slepej uličke. Vizionárom však môže byť len ten, kto má schopnosť vidieť, ako sme o tom uvažovali v predchádzajúcom bode. Kto nie je schopný postrehnúť, že isté veci už nefungujú, alebo, že ľudia majú potreby, o ktoré sa nikto nestará, alebo majú problémy, ktoré im nikto nerieši, alebo sú tu dary a milosti, ktoré nikto nerozvíja, ten nebude cítiť potrebu hľadať riešenia a teda nebude človekom vízie. K správnej vízii ale nestačí len presvedčenie, že minulosť už nefunguje. Málo je nám platný vodca, ktorý povie: „Viem, čo nefunguje, ale neviem, čo funguje.“ Dobrý vodca sa neuspokojí iba so správnou diagnózou minulosti, ale je schopný vidieť aj jasne do budúcnosti. Správny vodca je ako brilantný staviteľ. Predstavte si napríklad Josepha Straussa, staviteľa mosta Golden Gate Bridge v San Franciscu. Nikto neveril, že je možné preklenúť úžinu v dĺžke vyše 2,5 km a postaviť cez ňu most. Jediný, ktorý v to veril, bol on. Na rozdiel od skeptikov a jeho odporcov, on mal v mysli nielen podobu nového mosta, ale aj spôsob, ako ho postaví. Vizionár musí preto oplývať tzv. prorockou predstavivosťou: schopnosťou nielen jasne vidieť riešenia, ale poznať aj spôsob, ako ich vykonať.

Čo sa týka štýlu, dobrý vodca nie je valec, ktorý ide za svojou víziou cez mŕtvoly. Hoci na jednej strane musí mať silnú odhodlanosť ísť za tým, v čo verí, aj keď mu iní nebudú rozumieť, na strane druhej si bude predsa vedomý toho, že nie je ostrov, že i on má svoje hranice, a preto druhým dovolí mať pochybnosti. Dobrý vodca sa vie priblížiť k ľuďom, avšak nedovolí im, aby mu ich osobné krízy alebo ich skrytá agenda znemožnili vykonávať svoju misiu. Snaží sa s ľuďmi spolupracovať, vypočuť si ich názor, prípadne dosiahnuť s nimi dohodu, no nenechá sa nimi znemožniť. Jeho mottom bude „Psy síce štekajú, no karavána musí ísť ďalej!“

3. Osobná integrita je ďalšou z vlastností dobrého vodcu. Od dobrého vodcu očakávame, že vo svojich rečiach a skutkoch bude priamy a čestný a to bez toho, že by si ho ľudia prestali vážiť. Toto nie je ľahké v pluralistickej spoločnosti i v pluralistickej Cirkvi, kde sa nachádza toľko názorov, teológií a spiritualít, alebo v skupinách, ktoré už tak upadli, že nutne potrebujú niekoho, kto by ich jasne vyzval k obnove svojej identity a svojho poslania. Ako to povedal istý autor1: „Skutočný vodca slúži pravde, nie ľuďom.“ Hoci nie som si istý, či je potrebné oddeľovať pravdu od ľudí, predsa to, čo myslí, je jasné. Máme totiž dnes tendenciu mlčať, keď je nevyhnutné hovoriť, alebo konať bez rozmyslenia namiesto toho, aby sme sa venovali najprv vážnemu skúmaniu veci a situácie a možných dôsledkov svojho konania a až potom robili. Sú tu pokušenia zapáčiť sa skupinám ľudí za každú cenu, alebo ponáhľať sa riešiť prirýchlo veci, ktoré v skutočnosti potrebujú ešte čas, aby dozreli. Toto všetko môže byť v tejto našej dobe polarizácie a komplexnosti desivé i nebezpečné. A tu treba múdrosťodvahu, ale hlavne čistý štít. Preto dobrý vodca nemá „maslo na hlave“. Vie síce, že aj on je hriešnik, no nemá minulosť, za ktorú by sa musel hanbiť, a ktorá by ho robila rukojemníkom vydieračov.

4.Dobrý vodca dokáže žiť a pracovať uprostred konfliktov a napätí. Každému je jasné, že ako jedinci žijeme v dobe napätí. Schopnosť správne sa s nimi vyrovnávať patrí k známkam duševného a duchovného zdravia. O to viac to platí o vodcovi. Ľudia a skupiny, ktoré vedie, sú často jedna proti druhej. Sú tu intrigy, taktizovanie, snahy o diplomaciu a kupovanie si priazne. Tieto tendencie a napätia by vodcu nemali viesť k znechuteniu alebo k zrúteniu sa. Múdry vodca, nakoľko je schopný vidieť do jadra vecí, vie sa vo všetkých týchto tendenciách správne zorientovať a nenechá sa nimi pohltiť a ani oklamať. No na strane druhej tiež vie, že mnohé veci, ktoré naoko stoja proti sebe môžu pokojne existovať spolu vedľa seba a jedna druhú obohacovať. Múdry vodca sa nesnaží o jednakosť, ale o jednotu.

5.A konečne, dobrý vodca je človekom viery a lásky k Bohu. Efektívny vodca je schopný vidieť, má víziu, vlastní osobnú integritu a múdrosť. Avšak všetko toto by bolo k ničomu, keby nebol napojený na Boha a nemal by vieru a lásku k Bohu. Vieru a lásku, ktorú prežíva nielen v intimite svojho srdca, ale ktorú sa nehanbí ukázať aj navonok. Viera v Boha a láska k Bohu je pre neho zdrojom, z ktorého ako vodca čerpá inšpiráciu, silu a odvahu a ktorá mu zároveň pomáha žiť v pokore a v pravde. Vodca, ktorý nemá toto napojenie na Pána a tvorcu sveta a vesmíru je nielen vodcom slepým, ale aj nebezpečným. Nemôže byť správnym vodcom ten, kto nie je sám vedený.

Brat, sestra, keď si tieto vlastnosti dobrého vodcu – schopnosť vidieť, mať víziu, vlastniť osobnú integritu, mať odvahu a byť zakorenený Bohu – aplikuješ na seba, akým si vodcom?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie