Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA NEDEĽU SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

ZAMYSLENIE NA NEDEĽU SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Lukáša.

„Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“ Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.“ (Lk 2, 22 – 40)

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok svätej rodiny. Náš pohľad vtedy inštinktívne smeruje k jasličkám, kde vidíme malého Ježiška s Máriou a Jozefom. Večný Syn Otca, vychádza z večnej rodiny Najsvätejšej Trojice, do pozemskej rodiny, ktorú tvoria Mária a Jozef. Aká dôležitá musí byť rodina v očiach Boha, keď prvou vecou, ​​ktorú Boh poskytuje svojmu Synovi, je rodina!

Sv.
Ján Pavol II. vo svojom apoštolskom liste o posvätnom ruženci opätovne
zdôraznil, že rodina má prvoradý význam ako základ Cirkvi a ľudskej
spoločnosti, a žiada, aby sme sa za ňu modlili. Zároveň povzbudzuje ku každodennej
modlitbe posvätného ruženca v rodine na znovu oživenie tejto inštitúcie. Ak sa bude
dariť rodine, bude sa dariť aj spoločnosti a taktiež Cirkvi.

Evanjelium
nám hovorí, že chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti. Ježiš našiel teplo
rodiny vybudovanej v ich vzájomnom milostnom vzťahu. Bolo by to také krásne a blahodarné,
keby sme sa čo najviac snažili vybudovať si vlastnú rodinu: s duchom služby a modlitby;
so vzájomnou láskou; s väčšou schopnosťou porozumieť a odpustiť. Mohli by sme tak
okúsiť  nebo – ako domácnosť v Nazarete –
už tu na zemi! Dnes je jednou z najnaliehavejších úloh upevnenie našich rodín.
Ako nám pripomenul Druhý vatikánsky koncil, rodičia by mali mať nezastupiteľnú
úlohu: «Povinnosťou rodičov je vytvárať rodinné prostredie oživené láskou a
zbožnosťou k Bohu a k ľuďom, ktoré podporuje celkovú osobnú a sociálnu výchovu detí
». V rodine sa učím to čo je najdôležitejšie – byť človekom.

Nakoniec, hovoriť s kresťanmi o rodine znamená hovoriť o Cirkvi. Evanjelista Lukáš nám hovorí, že Ježišovi rodičia ho priniesli do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. Táto obeta bola predobrazom Ježišovej obety adresovanej svojmu Otcovi, z ovocia ktorej, sme sa ako kresťania zrodili. Ak zvážime túto radostnú skutočnosť, otvorí nás to k silnejšiemu budovaniu spoločenstva a k väčšej láske Cirkvi.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie