Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 13. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Mt 9, 9 – 13)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám hovorí o povolaní mýtnika Matúša. Ježiš pripravuje malú skupinu učeníkov, ktorí by pokračovali v jeho diele Spásy. Vyberá si, koho chce: či už rybárov alebo zo skromných povolaní. Dokonca vyzýva, aby ho nasledoval vyberač daní, teda človek s profesiou, ku ktorej mali Židia veľký odpor. Oni sa považovali za dokonalých občanov dodržiavajúcich zákony, a túto profesiu považovali za rovnocennú hriešnemu životu, pretože dane sa vyberali v mene rímskeho miestodržiteľa, ktorému sa oni nechceli podriadiť.

Tak málo stačí, keď Ježiš vyzve Matúša k službe slovami: «Poď za mnou» (Mt 9, 9). Jediné slovo od Majstra a Matúš opustí svoju profesiu a s nadšením Ježiša pozve k sebe domov, aby to oslávil radostnou večerou. Je prirodzené, že Matúšovou najužšou skupinou dobrých priateľov, ktorí sa zhromaždili pri večernom stolovaní pochádzala z rovnakého „profesionálneho cechu“. Avšak podľa farizejov boli všetci títo ľudia považovaní za verejných hriešnikov.

Farizeji to preto nemohli umlčať a komentovali to s niektorými Ježišovými učeníkmi: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ (Mt 9, 10). Ježišova odpoveď je okamžitá: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí „ (Mt 9, 12). „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Mt 9, 13). Tieto slová z evanjelia sú aj dnes aktuálne. Ježiš nás neustále pozýva, aby sme ho nasledovali, každého z nás podľa jeho stavu a povolania. Nezriedka možno spôsobom ako napr. zriecť sa nezriadených vášní, či zdokonalením rodinných vzťahov alebo venovaniu voľného času modlitbe, sv. omši, alebo osobným zaangažovaním sa pri pastorácii vo farnosti.

Ježiš ma dnes skutočne žiada, aby som zmenil svoj život, a tak sa dnes môžem opýtať sám seba: do ktorej skupiny patrím, k dokonalým osobám alebo k tým, ktorí úprimne prijímajú, že stále môžu na sebe pracovať a vnútorne rásť? 

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie