Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 2. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš
vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni
prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby
ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov: Šimona, ktorému dal meno
Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges,
čo značí synovia hromu, ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša,
Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského,
ktorý ho potom zradil.
(Mk
3,13-19)

Zamyslenie:

Dnes
nám evanjelium hovorí o kresťanskom povolaní: „Pán povolal tých, ktorých chcel
mať so sebou, a zvolil si ich za apoštolov“ (porov. Mk 3,13-14). Ako píše
Pavol: Lebo v ňom si nás vyvolil pred stvorením sveta za svätých (porov. Ef 1,
4). Boh nás miluje, formuje nás v Kristovi a povzbudzuje nás, aby sme rozvíjali
vlastnosti potrebné na to, aby sme sa stali jeho deťmi. Tieto vlastnosti
najlepšie pochopíme, keď ich vezmeme do úvahy. Ak by sme sa na to pozerali len
z čisto odborného hľadiska; povolanie je „rola“ v živote, ktorú nám Boží
plán vykúpenia pridelil. Iba ak objavíš svoje povolanie dané Bohom – skutočné
dôvody tvojho života – a splníš ho podľa jeho podmienok, spoznáš sám seba tak,
ako ťa pozná Boh.

A
čo Boh vyžaduje od tých, ktorých volá? Žiada nás, aby sme bývali blízko neho
a nech sa deje čokoľvek, on stáva blízko nás. Boh však hovorí ku každému z
nás individuálne a konkrétne. „Jedného dňa možno obyčajný kresťan, rovnako ako
vy, otvorí oči obzorom hlbokým aj novým, napriek tomu starým ako evanjelium.
Navrhne vám vyhliadku na vážne nasledovanie Krista, že sa stanete apoštolom
apoštolov. Možno ste vtedy stratili smer a nehľadali ste ho znovu. Vaše
uspokojenie nebolo celkom nahradené skutočným pokojom, kým ste slobodne
nepovedali „áno“ Bohu. A v jeho následku prišla silná, stála radosť, ktorá už
nezmizne.“(Saint Josemaria Escrivá de Balaguer).

Je
to požehnanie, ale je to požehnanie, ktoré sa dá naplno prijať iba vtedy, keď
sa staneme svätými prostredníctvom našej ochoty slúžiť. „Všetci kresťania, sú
povolaní k plnosti kresťanského života a k dokonalosti lásky; svätosť, ktorá aj
v našej pozemskej spoločnosti prispieva k humanizácii nášho spôsobu života“ (II.
vatikánsky koncil).

Takto sa učíme v našom apoštolskom poslaní vnímať Krista aby sme ho mohli dávať ostatným. Najprv ho musíme mať vnímať a prijať sami, aby sme sa o neho mohli podeliť s ostatnými. Sme pozvaní meditovať o skutočnej povahe našej výzvy k povolaniu, odpovedať na jeho výzvu so zvýšenou láskou, ktorá sa rodí z nášho porozumenia tomu, kto nás povoláva.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie