Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.  Vtedy zvolala veľkým hlasom: “Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.”Mária hovorila: “Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.” Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. (Lk 1, 39-56)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes uvažujeme o navštívení Panny Márie u jej sesternice Alžbety. Len čo jej Boh Otec oznámil, že bola vyvolená za matku Božieho Syna, a že aj jej sesternica Alžbeta dostala dar materstva, rozhodne sa vydala na cestu do hôr, aby svojej sesternici zablahoželala, podelila sa s ňou o radosť z toho, že bola požehnaná darom materstva, a aby jej slúžila.

Pozdrav Božej Matky podnietil dieťatko, ktoré Alžbeta nosila vo svojom lone, aby poskočilo od radosti. Božia Matka, ktorá vo svojom lone nosila aj Ježiša, je dôvodom na radosť. Rodiny sú šťastné, keď sa ohlási príchod nového života. Kristovo narodenie je určite “radostná zvesť veľkej radosti” (Lk 2, 10)

A predsa sa v dnešnej dobe materstvo náležite necení. Pomerne často sa proti nemu stavajú iné záujmy, ktoré sú výrazom pohodlnosti a sebectva. Rodičovská láska predpokladá prípadné zrieknutie sa. To desí mnohé manželské páry, ktoré by možno mali byť veľkorysejšie k dobru, ktoré dostali od Boha, a povedať “áno” novému životu zodpovednejším spôsobom.

Mnohé rodiny tak prestávajú byť “svätyňami života”. Svätý Ján Pavol II. potvrdil, že antikoncepcia a potraty “majú korene v hedonistickej mentalite, ktorá nie je ochotná prijať zodpovednosť v otázkach sexuality, a naznačujú egocentrické poňatie slobody, ktoré považuje plodenie za prekážku osobného naplnenia”.

Počas piatich mesiacov Alžbeta nevychádzala z domu a myslela si: “Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.” (Lk 1, 25). A Mária povedala: “Moja duša ohlasuje veľkosť Pána… lebo on milostivo vzhliadol na svoju pokornú služobnicu” (Lk 1, 46-48).

Panna Mária a Alžbeta si vážia a sú vďačné za to, čo im Boh dal: materstvo! Je potrebné, aby sme my, katolíci, znovu našli význam života ako posvätného daru od Boha pre človeka.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • “Najsladšie Srdce Panny Márie, daj silu a istotu našej ceste na zemi: buď sama našou cestou, lebo ty poznáš cestu a pravú skratku, ktorá pre tvoju lásku vedie k láske Ježiša Krista.” (sv. Josemaria)
  • “V tento slávnostný deň Nanebovzatia Panny Márie sa obráťme k Márii: Ona nám otvára nádej, budúcnosť plnú radosti a učí nás, ako ju dosiahnuť: prijatím vo viere: prijatím jej Syna s vierou; tým, že nikdy nestratíme priateľstvo s ním, ale necháme sa osvietiť a viesť jeho slovom;” (Benedikt XVI.)
  • “Len viera môže obsiahnuť tajomné cesty všemohúcej Božej moci. Táto viera sa chváli svojimi slabosťami, aby k sebe pritiahla Kristovu moc. Panna Mária je najvyšším vzorom tejto viery, lebo uverila, že ‘u Boha nebude nič nemožné’ (L 1, 37), a dokázala velebiť Pána: ‘Veď ten, ktorý je mocný, urobil pre mňa veľké veci a sväté je jeho meno. (Lk 1, 49)” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 273)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie