Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná‘? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“ Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za proroka.(Mt 21,33-43,45-46)

Zamyslenie:

Ježiš dnes v podobenstve o vinohradníkoch hovorí o zrade a strate dôvery. Porovnáva vinicu s izraelským ľudom a vinohradníkov s predstavenými vyvoleného národa. Im a všetkým Abrahámovým potomkom, bolo zverené Božie kráľovstvo, ale spreneverili dedičstvo ktoré dostali: „Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“ (Mt 21,43).

Na začiatku Matúšovho evanjelia sa
zdá, že Evanjelium je adresované iba obyvateľom Izraela. Už v Starom
zákone mal vyvolený ľud poslanie ohlasovať a prinášať spásu všetkým ostatným
národom. Izrael však bol svojmu poslaniu neverný. Ježiš ako prostredník Novej
zmluvy, zhromaždí okolo seba dvanástich apoštolov, ktorí sú symbolom „nového“
Izraela. Povoláva ich, aby prinášali úrodu plodov večného života a ohlasovali
svoju spásu všetkým ostatným národom.

Tento nový Izrael je Cirkev a teda všetci pokrstení. Dostali sme v osobe Ježiša a v jeho posolstve najunikátnejší dar, ktorý sme pozvaní zveľaďovať, aby prinášal ovocie. Sme pozvaní odovzdávať Evanjelium každému. Preto môžeme povedať, že ovocím je žiť našu vieru v teple našej rodiny, či kresťanského spoločenstva. Možno to nebude ľahké, ale „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18,20).

Sme pozvaní stať sa misionármi tam kde sa nachádzame. Vďaka Evanjeliu máme nádej a preto žime vo svätej bázni pred Bohom, aby nám nebeské kráľovstvo nebolo vzaté a dané iným.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie