Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

„Židia zdvihli kamene a chceli Ježiša kameňovať. Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!“ Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom.“ Ježiš im vravel: „A nie je napísané vo vašom zákone: ‚Ja som povedal: Ste bohmi?‘ Nuž ak nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo – a Písmo nemožno zrušiť! –, prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet: ‚Rúhaš sa‘ za to že som povedal: Som Boží Syn?! Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi. Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“ Preto ho zasa chceli chytiť, ale on sa im vymkol z rúk. Znova odišiel za Jordán, na miesto, kde Ján predtým krstil, a tam zostal. Mnohí prichádzali za ním a hovorili si: „Ján síce neurobil nijaké znamenie, ale všetko, čo Ján povedal o tomto, je pravda.“ A mnohí tam uverili v neho.“ (Jn 10,31-42)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, v piatok, keď do pamiatky smrti nášho Pána zostáva už len týždeň, nám evanjelium predstavuje motívy jeho odsúdenia. Ježiš sa snaží Židom ukázať pravdu, ale oni ho považujú za rúhača a chcú ho ukameňovať. Ježiš im hovorí o skutkoch, ktoré koná, o skutkoch svojho Otca, ktoré mu udeľujú zásluhy, o tom, prečo môže používať titul „Boží Syn“. Napriek tomu hovorí z úrovne, ktorú si jeho protivníci ťažko osvoja. Hovorí im o podriadenosti a oddanosti jeho osobe.

Na začiatku jeho služby sa ho učeníci pýtali, kde býva. Avšak, jeho kráľovstvo je skryté. Je skryté pred múdrymi a učenými, nájdu ho len malí, pokorní v srdci. Ježiš sa usiluje predložiť argumenty, ktoré by mohli byť pre Židov prijateľné, ale bezvýsledne. V skutočnosti zomrie, pretože hovorí pravdu o sebe, o svojom „domove“, pretože je verný Otcovi, svojej identite a svojmu poslaniu. Ako „prorok“ hovorí o obrátení, no bude odmietnutý. Ukazuje tvár Boha a bude opľutý. Učí novému bratstvu, no ostane opustený.

Kríž nášho Pána sa opäť vynára s celou svojou silou ako pravá zástava, ako jediný a nespochybniteľný dôvod: ako napísal sv. Lev Veľký: „Ó, obdivuhodná cnosť svätého kríža! Ó, nevýslovná sláva Otca! Môžeme v ňom vidieť tribunál nášho Pána, súd tohto sveta a moc ukrižovaného Krista. Ó, áno, môj Pane: pritiahol si k sebe všetky veci, keď si celý deň vystieral ruky k tvrdohlavému a vzdorovitému ľudu (porov. Iz 65, 2), celý vesmír si uvedomí, že musel vzdať hold tvojmu majestátu!“ Ježiš musel utiecť na druhú stranu Jordánu a tí, ktorí v neho skutočne verili, išli celkom dobrovoľne za ním, aby ho nasledovali a počúvali.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Verím, aby som pochopil, a chápem, aby som lepšie veril.“ (sv. Augustín)

„Toľko ľudí bolo v úzkom kontakte s Ježišom a neverili… Ak je tvoje srdce stále uzavreté, viera doň nevstúpi! Naopak, Boh Otec nás priťahuje k Ježišovi: sme to my, kto otvára alebo zatvára svoje srdce.“ (pápež František)

„Znamenia, ktoré robí Ježiš, svedčia o tom, že ho poslal Otec. Vyzývajú veriť v neho. Tým, čo sa na neho obracajú s vierou, udeľuje, o čo prosia. A tak zázraky posilňujú vieru v toho, ktorý koná skutky svojho Otca: dosvedčujú, že je Boží Syn. Ale môžu byť aj príležitosťou na pohoršenie. Nemajú za cieľ ukájať zvedavosť a túžby po čaroch. Napriek takým zrejmým zázrakom niektorí Ježiša odmietajú; dokonca ho obviňujú, že koná mocou zlých duchov.“ (KKC 548)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie