Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 22. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“ On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti.“ A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“ Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. (Lk 4,16–30)

Zamyslenie:

„Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ (Lk 4, 21). Týmito slovami Ježiš komentuje v nazaretskej synagóge text od proroka Izaiáša: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal“ (Lk 4, 18). Tieto slová majú význam, ktorý presahuje konkrétny historický moment, v ktorom boli vyslovené. Duch Svätý plne prebýva v Ježišovi Kristovi a Duch Svätý ho posiela k veriacim.

Ale okrem toho sú slová evanjelia slovami večného i aktuálneho života. Sú večné, pretože ich povedal Večný, a sú aktuálne, pretože Boh ich robí trvalo naplnenými. Keď počúvame Božie Slovo, musíme ho prijať nie ako ľudskú reč, ale ako Slovo, ktoré má silu nás transformovať. Boh nehovorí do nášho ucha, ale do nášho srdca. Čokoľvek hovorí, je hlboko plné zmyslu a lásky. Slovo Božie je nevyčerpateľným zdrojom života: „Kto by, Pane, mohol mysľou preniknúť čo i len do jedného z tvojich výrokov? Rovnako ako v prípade smädných mužov, ktorí pijú z fontány, zanechávame za sebou viac, než čoho sa môžeme chytiť“ (Sv. Efrém). Jeho slová vychádzajú z Božieho srdca. A z tohto srdca, z lona Trojice, prišiel Ježiš – Slovo Otca – do ľudstva.

Preto keď každý deň počúvame evanjelium, musíme byť schopní spolu s Pannou Máriou povedať: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38); na čo Boh odpovie: „Dnes sa tieto prorocké slová stávajú skutočnosťou ako ich počúvaš“. Aby však bolo Slovo v našich životoch účinné, musíme sa zbaviť všetkých svojich predsudkov. Ježišovi súčasníci to nechápali, pretože sa na neho pozerali iba ľudskými očami: „Vari to nie je Jozefov syn?“ (Lk 4,22). Videli ľudskosť Ježiša Krista, ale nedokázali oceniť jeho božstvo. Kedykoľvek počúvame Božie slovo, viac ako jeho literárny štýl, krásu jeho prejavov alebo jedinečnosť situácie, si musíme uvedomiť, že k nám hovorí Boh.

Aplikácia:

  • Tento týždeň si budem čítať Božie Slovo denne, so vzývaním Ducha Svätého a vedomím Božej prítomnosti.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie