Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 27. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“ Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘ Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“

Lk 10, 25-37

Zamyslenie:

Posolstvo dnešného Evanjelia nám ukazuje cestu k večnému životu: “Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom (..) a svojho blížneho ako seba samého” (Lk 10,27). A keďže nás Boh v prvom rade miloval, vedie nás k zjednoteniu sa s Ním. Svätá Matka Tereza z Kalkaty povedala: “Potrebujeme toto dôverné spojenie s Bohom v našom každodennom živote. A ako ho môžeme dosiahnuť? Modlitbou. ” V jednote s Ním začíname zažívať to, že s Ním je všetko možné, dokonca aj milovať blížneho.

Niekto povedal, že kresťania vstupujú do cirkvi milovať Boha a vychádzajú milovať svojich blížnych. Emeritný pápež Benedikt zdôrazňuje, že kresťanský program – je programom Dobrého Samaritána, Ježiš – je «srdcom, ktoré vidí». Pozrieť a zastaviť! V tomto podobenstve sú dvaja ľudia, ktorí vidia núdzneho, ale nezastavia sa pri ňom. Preto Kristus farizejom vyčítal: „Máte oči a nevidíte?“ (Mk 8,18). Naopak, Samaritán vidí a zastavuje sa, má zľutovanie a tým zachraňuje život núdzneho.

Keď slávneho katalánskeho architekta Antonia Gaudího zrazila električka, niektorí okoloidúci nezastavili, aby zranenému starcovi pomohli. Nemal pri sebe žiadne doklady a vyzeral ako žobrák. Keby si uvedomili, kto je tento zranení, určite by stáli v rade, aby mu pomohli.Keď praktizujeme dobro, myslíme si, že to robíme pre svojho blížneho, ale skutočne to robíme aj pre Krista: “Hovorím vám: Čokoľvek ste urobili pre jedného z týchto mojich najmenších, mne ste urobili.” (Mt 25, 40). A emeritný pápež Benedikt XVI. hovorí, že môj blížny je ktokoľvek, kto ma potrebuje, a ja mu môžem pomôcť. Ak by každý, kto vidí svojich blížnych v núdzi, zastavil a zľutoval by sa nad nimi aspoň raz denne, alebo raz týždenne, kríza by sa zmenšila a svet by sa zlepšil. Nič nám nie je tak podobne Bohu, ako konanie dobrých skutkov.” (sv. Gregor z Nyssy).

Aplikácia:

  • Mám otvorené oči pre potreby núdznych?
  • Vidím Krista vo svojich blížnych?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie