ZAMYSLENIE NA PONDELOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh.“ (Mk 8,11-13)

Zamyslenie:

Keď tak počúvame dnešné evanjelium, možno nám napadne, že nehovorí ani tak o Ježišovi, ako o nás. „Prečo ľudia dnešných časov očakávajú, ba priam túžia po znamení?

V komentároch, k tejto epizóde Ježišovho života, pápež Ján Pavol II. povedal: „Ježiš nás pozýva, aby sme rozlišovali medzi slovami a skutkami svedectvom (znamením) príchodu Božieho kráľovstva.“ Zdá sa, že farizeji, nemajú dostatočnú schopnosť, alebo vôľu rozpoznať toto znamenie, ktoré je v skutočnosti celým prejavom Božieho Syna.

V dnešnej dobe od Ježiša požadujeme aj niektoré nebeské znamenia: že nám umožní vidieť jeho prítomnosť v našom svete, alebo že k nám bude hovoriť jasným spôsobom, ako sa máme správať. Avšak Ježišovo odmietnutie dať Židom znamenie (a teda aj nám) je spôsobené skutočnosťou, že chce zmeniť „logiku zameranú na hľadanie znakov, ktorá potvrdzuje túžbu človeka po asertivite a sile“. Farizeji nechceli len nejaké znamenie. Chceli také, ktoré by poukazovalo na Ježiša ako Mesiáša. Nechceli Mesiáša, ktorý by ich chránil, ale Mesiáša, ktorý by im dal istotu, že robia veci správnym spôsobom.

Stručne povedané – keď Židia v Ježišovej dobe, alebo aj my dnes – žiadame znamenie, často prosíme o to, aby Boh konal podľa nášho vlastného spôsobu. Presne tak, ako si my myslíme, že je najlepšie.

Ale Boh, ktorý je vševediaci a všemohúci (preto v modlitbe Otčenáš hovoríme „buď vôľa tvoja“), má svoje vlastné spôsoby, ktoré je pre nás ťažké pochopiť. Avšak ten, ktorý nám umožňuje nájsť ho, keď ho skutočne hľadáme, ak ho prosíme, aby nás osvietil, dá nám poznať spôsoby, ako dnes môžeme rozlišovať jeho znamenia.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie