Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ (Lk 6, 36-38)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes si chceme položiť otázku: Ako sa má kresťan správať k svojim bratom a sestrám? Ako? Má prejavovať rovnakú láskavosť a milosrdenstvo ako voči nám prejavuje nebeský Otec. „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36) počuli sme v dnešnom evanjeliu. Ježiš sám hovorí: „Neprišiel som svet odsúdiť, ale svet spasiť” (Jn 12, 47). Ježiš neodsúdil ani svojich vlastných vrahov. Nehneval sa na nich. Naopak, ospravedlňoval ich a modlil sa za nich: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ (Lk 23, 34). Keďže sme učeníci Pána, aj my sme pozvaní odpúšťať tak, ako to robil on.

Dnes nám Ježiš hovorí: „Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení!“ Týmto nám nezakazuje uplatňovať schopnosť rozlišovania a kritického posúdenia situácie či správania, ani od nás nežiada, aby sme schvaľovali všetko, čo náš brat alebo sestra robí. To, čo zakazuje, je pripisovať človeku zlý úmysel, že takto koná a začať ho v srdci odsudzovať. Iba Boh vie, čo je v srdci človeka; „Pán nehľadí ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce“ (1Sam 16, 7). Okrem toho súdiť je Božie privilégium, ktoré si privlastňujeme, keď súdime či odsudzujeme svojho brata.

Je dobré si pripomenúť hlavné prikázanie našej kresťanskej viery: „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás” (Jn 13, 34). Iba láska nám umožní znášať druhého a ho aj napraviť, lebo „láska všetko znáša” (1 Kor 13, 7).Táto láska je vliata do našich sŕdc prostredníctvom Ducha Svätého, ktorého sme dostali (porov. Rim 5, 5). V Eucharistii nám Kristus dáva svoje Srdce ako dar a tak môžeme aj my milovať druhých jeho Srdcom a byť milosrdní, ako je milosrdný nebeský Otec.

 Aplikácia:

  • Poďakujem Pánovi, že trpezlivo znáša moje slabosti a je vždy pripravený preukázať mi svoje milosrdenstvo.
  • Dnes sa pomodlím za tých, s ktorými si dobre nerozumiem.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie