Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO TREŤEJ PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Keď Ježiš prišiel do Nazareta, povedal ľudu v synagóge: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“ Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. (Lk 4, 24-30)

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu počujeme slová Pána Ježiša, ktorý hovorí: „Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.“ (Lk 4, 24). Ježiš sa týmto výrokom predstavuje ako prorok.

Kto je to prorok? V ľudovom ponímaní si predstavujeme niekoho, kto predpovedá budúcnosť. Vo Svätom písme je však prorokom ten, kto hovorí v mene iného, kto prináša posolstvo iného, konkrétne Boha. V Starom zákone boli proroci ľudia, ktorých poslal Boh, aby buď slovami, alebo znameniami ohlasovali Božiu prítomnosť, príchod Mesiáša, posolstvo spásy, pokoja a nádeje.

Ježiš je prorok par excellence; v ňom sa naplnili všetky proroctvá. On nielen ohlasuje Božie slovo, on sám je Božie Slovo, nielen hovorí o Božej prítomnosti, v ňom je sám Boh prítomný. A podobne ako sa stalo za čias Eliáša a Elizea, ani Ježiš nie je „vzácny“, čiže prijatý svojím vlastným ľudom.

Aj každý jeden za nás je na základe krstu povolaný mať účasť na Kristovom prorockom úrade, teda byť prorokom. Čo to znamená?

Ohlasovať radostnú zvesť. Aby sme to dokázali, ako povedal pápež František, musíme počúvať Slovo s úprimnou otvorenosťou, nechať ho, aby sa dotklo našich vlastných životov, aby nás povzbudzovalo, mobilizovalo, pretože ak si nenájdeme čas v modlite na stretnutie s týmto Slovom, budeme „falošnými prorokmi“

Žiť evanjelium. Evanjelium nemá zostať iba slovom, vytlačeným na stránkach Svätého písma, ktoré denne počúvame. Ono sa chce stať „telom“, činom, skutkom, lebo len tak bude radostnou správou pre nás a pre celý svet. Svet po ničom tak netúži ako po tom, aby v ňom boli ľudia, ktorí žijú evanjelium; to mu prináša svetlo a nádej.

Počítať s odmietnutím. Ako Ježišovi učeníci si máme byť vedomí toho, že tak ako Ježiš zažil odmietnutie, hnev, vyhnanie z mesta, aj my narazíme na odpor.  Nech nám Panna Mária, Kráľovná prorokov, pomáha v tomto poslaní byť prorokmi.

Aplikácia:

Je aj pre mňa evanjelium norma, ktorou sa v živote riadim a ktorú chcem naplniť?

Pomodlím sa za tých, ktorí ma neprijímajú z dôvodu môjho kresťanského presvedčenia.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie