Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SIEDMY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SIEDMY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

Viera je náš život vložený do života Boha.

Evanjelium:

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“ Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.“Jn 1,1-18

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes je posledný deň v roku. Často sa v tomto čase v našich srdciach objavujú zmiešané pocity, dokonca aj protichodné. Je to, akoby sa v našich spomienkach objavila vzorka rôznych okamihov, ktoré sme prežili, a tých, ktoré by sme chceli prežiť. Dnešné evanjelium nám ich môže pomôcť pochopiť.

Slovo bolo u Boha a všetko povstalo skrze neho.” Pri inventúre „roka“ je potrebné myslieť na to, že každý deň, ktorý sme prežili, bol darom. Z tohto dôvodu a bez ohľadu na zisk je potrebné ďakovať Bohu za každú minútu roka.

Dnešné evanjelium hovorí, že „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ Je to výzva prijať samotného Boha. Boh, ktorý sa premenil na človeka, sa nám dáva na dosah. „Prijať“ znamená otvoriť dvere, dovoliť mu vstúpiť do nášho života, byť v našich projektoch, v tých skutkoch, ktoré napĺňajú naše dni. Do akej miery vítame Boha, do akej miery ho vpúšťame do svojho života?

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.“ Prijať Ježiša znamená dovoliť mu, aby sa nás pýtal na náš život. Dovoliť, aby kritériá Boha ovplyvňovali naše myšlienky, ako aj naše spoločenské a pracovné výkony. Zosúlaďme svoje konanie s Jeho konaním.

V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.“ Viera je náš život vložený do života Boha. Nie je to len námaha, je to predovšetkým dar a milosť. Je to život prijatý v srdci Cirkvi, najmä prostredníctvom sviatostí. Aké je miesto sviatostí v mojom kresťanskom živote?

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi…“ Aký vášnivý projekt na nasledujúci rok mám v pláne realizovať?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie