Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE 

Evanjelium:

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. (Lk 1,39-56)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Katechizmus Katolíckej Cirkvi vysvetľuje túto pravdu viery nasledovne: „Napokon bola Nepoškvrnená Panna – uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu – po skončení pozemského života vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy a Pán ju povýšil za Kráľovnú vesmíru, aby sa tak plnšie pripodobnila svojmu Synovi, Pánovi pánov a víťazovi nad hriechom a smrťou.“ Nanebovzatie presvätej Panny je výnimočnou účasťou na zmŕtvychvstaní jej Syna a anticipovaním vzkriesenia ostatných kresťanov.“ (966).

Sv. Bernard z Clairvaux, ktorý napísal veľa spisov o Panne Márii píše o dnešnom sviatku: „Aký krásny dar dnes posiela zem do neba!.. Koľko len dôvodov na radosť a pohnútok na plesanie máme v tento veľký deň! Máriina prítomnosť osvecuje celý svet, takže aj sväté nebeské mesto má teraz oslnivejší lesk od svetla tejto panenskej lampy. Naozaj je to dôvod, aby dnes na nebesiach vládla vďačnosť a ozýval sa hlas chvály… Nesťažujme sa, lebo tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme to, ktoré má prísť, to isté, do ktorého dnes vstúpila blahoslavená Mária.“ 

Panna Mária je radosťou neba, ale aj našou radosťou. Prihovára sa za nás a vyprosuje nám nebeské dary. Prvým darom, ktorý nám chce priniesť, je dar jej Syna. Tak to bolo aj vtedy, keď navštívila svoju príbuznú Alžbetu. Tá plná nadšenia volá: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.“ (Lk 1, 44).

Božia Matka nás zároveň povzbudzuje aj k vzdávaniu chvály, tak, ako to urobila ona, keď vo svojom hymne zhudobnila radosť svojho srdca: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia…“ V tomto Máriinom hymne nám nebo ponúka krásny dar, inšpirovaný Božím slovom. V tejto piesni sa učíme ako odpovedať na Božie dary tak ako ona.

Aplikácia:

  • Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Patrím aj ja medzi tých, čo si ctia Božiu Matku?
  • Panna Mária nás učí stať sa darom pre druhých. Ako sa takýmto darom môžem stať aj ja?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie