Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.

Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Jn 1, 1-5. 9-14

Zamyslenie:

S detskou jednoduchosťou
uvažujeme dnes o veľkom tajomstve našej viery. Ježišovo narodenie zdôrazňuje,
že nastala „plnosť času.“ Následkom prvotného hriechu našich prarodičov sa
ľudstvo odklonilo od svojho Stvoriteľa a stratilo spoločenstvo s ním. Ale
Boh, ktorému bolo ľúto ľudstva, tápajúceho v temnotách, poslal na svet svojho
Syna, narodeného z Panny Márie, aby vykúpil ľudstvo z otroctva hriechu.

Evanjelista sv. Ján vysvetľuje tieto pravdy krásnym a hlbokým teologickým hymnom: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“ (Jn 1,1). Ján nazýva “Slovom” Božieho Syna, druhú osobu Najsvätejšej Trojice a hovorí: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ (Jn 1,14).

To je udalosť, ktorú dnes
oslavujeme. Je to veľká slávnosť. Žasneme nad novorodeným dieťaťom – Ježišom.
Je malým dieťaťom – a zároveň všemohúcim Bohom. Je Bohom, ale zároveň aj  jedným z nás.

Prišiel na Zem, aby sme sa mohli stať Božím deťmi. Musíme však v sebe privítať spásu, ktorú nám ponúka. Ako vysvetľuje svätý Ján, „Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno,” (Jn 1,12). Kiež by sme si ako Božie deti vedeli vážiť toto nevýslovné tajomstvo, ktoré vyjadril sv. Ján Zlatoústy slovami: „Syn Boží sa stal synom človeka, aby sme sa mohli stať synmi Boha.

Dnes sme pozvaní, aby sme
privítali Ježiša a prijali ho. Spásu a skutočné riešenie problémov sveta
nájdeme iba v ňom. Iba on je Spasiteľ. Iba v ňom môžeme nájsť
skutočný zmysel života, ako i našich bolestí a neúspechov. Prečítajme
si dnes dnešné sv. evanjelium a premýšľajme nad ním. Poprosme
o milosť žiť v súlade s učením Ježiša, Božieho Syna, ktorý ku nám
prišiel. Takto spoznáme, že nás pozýva, aby sme spolu s ním spolupracovali
pri premene sveta a budovaní Božieho kráľovstva.

Aplikácia:

Ak sa zúčastním slávenia Eucharistie v Božom chráme, navštívim aj betlehem, aby som sa poklonil novorodenému Spasiteľovi. Ak sa mi to nedá, v duchu si vykonám poklonu. 

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie