Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ SVÄTÉHO JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SVÄTÉHO JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE

Evanjelium:

Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel. (Mt 1,16. 18–21. 24a)

Zamyslenie:

Dnes
Cirkev slávi slávnosť svätého Jozefa, ženícha Panny Márie. Je to ako radostná
medzihra v pôstnej strohosti. Radosť z tohto sviatku by však nemala byť
prekážkou v našom napredovaní na ceste nášho osobného obrátenia, čo náleží
pôstnemu obdobiu.

Dobrý
je ten, kto pozdvihuje svoj zrak a snaží sa zosúladiť vlastný život s Božím
plánom. A tiež ten, kto sa pri pohľade na ostatných vždy snaží v dobrom zmysle interpretovať
všetky ich činnosti a tak zachovať ich dobré meno. V oboch aspektoch dobra sa
nám v dnešnom evanjeliu predstavuje svätý Jozef.

Boh
má pre každého z nás plán lásky, pretože „Boh je láska“ (1Jn 4,8). Ale tvrdosť
života nám niekedy sťažuje objavenie tohto plánu. A potom logicky reptáme a
bránime sa prijať kríže.

Pre svätého Jozefa nebolo ľahké, keď sa ukázalo, skôr ako by boli začali spolu bývať, že Mária počala z Ducha Svätého. (porov. Mt 1,18). Mal v pláne sa s ňou rozviesť, ale «potajomky» (Mt 1,19). A zároveň keď „sa mu zjavil vo sne Pánov anjel“ (Mt 1,20) s tým, že sa má stať zákonným otcom Dieťaťa, okamžite súhlasil „a prijal svoju manželku“ (Mt 1,24).

Pôst je vhodný čas na objavenie toho, čo od nás očakáva Boh, a na posilnenie našej túžby to uskutočňovať. Prosme dobrotivého Boha, aby sme na príhovor Pánovho pestúna napredovali na našej ceste obrátenia. Nech napodobňujeme svätého Jozefa v prijímaní Božej vôle a pri uplatňovaní lásky k našim blížnym. Zároveň si uvedomme, že „celá svätá cirkev je zaviazaná panenskej matke, pretože jej prostredníctvom prijala Krista, po nej je určite svätý Jozef najhodnejší našej vďačnosti a úcty“ (sv. Bernardín Sienský).

Aplikácia:

  • Ako prijímam Božiu vôľu? Som ochotný upustiť od vlastných predstáv a objaviť to, k čomu ma volá Boh?
  • Práve dnes môžem v modlitbe poprosiť svätého Jozefa, aby mi pomáhal poznávať Božiu vôľu a plniť ju.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie