Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

„Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

Mt 5,1-12a

Zamyslenie:

Dnes slávime tajomstvo našej spásy. To, čo vyznávame v modlitbe „Verím v Boha“ znie veľmi upokojujúco a vznešene, lebo hovoríme: „Verím v spoločenstvo svätých.“ Vo všetkých tých svätých, ktorí už odišli z pozemského života a prekročili prah večnosti. Všetci, počínajúc od Panny Márie tvoria spoločenstvo – Cirkev blahoslavených, ktorým Ježiš blahoželá slovami „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5,8)

A oni sa spájajú s nami.
Oni sa už tešia z večného života, vidia Boha z tváre do tváre, to
spojenie nie je prostredníctvom viery a nádeje, ale deje sa
prostredníctvom druhu lásky – charity. „A tak teraz ostáva viera, nádej,
láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.
“ (1 Kor 13,13) Charita
je ten druh lásky, ktorý nás spája všetkých s nebeským Otcom, Kristom
Vykupiteľom a tým istým Duchom Svätým. Je to druh lásky, ktorý nás učí
solidárnosti s druhými a starostlivosti o nich. My si však uctievame
svätých nie len kvôli ich príkladu. Je tu silnejší dôvod, ako ich príklad –
tvoriť jednotu v Duchu Svätom s celou Cirkvou – praktizujúc bratskú
lásku.

Kvôli tejto hlbokej a úplnej
jednote sa môžeme cítiť byť naozaj blízkymi všetkým svätým, ktorí pred nami
uverili v to, v čo veríme my dnes, a očakávali to, čo očakávame
aj my. Oni milovali Boha a svojich bratov a sestry a tak napodobňovali
Kristovu lásku.

Svätí apoštoli, svätí
mučeníci, svätí spovedníci, ktorí žili v dejinách, sú teda našimi bratmi a
našimi orodovníkmi. Na nich sa naplnili tieto Ježišove prorocké slová: „Blahoslavení ste, keď vás budú
pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť;
radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj
prorokov, ktorí boli pred vami.
“ (Mt 5,11-12). Poklady ich svätosti sú ako rodinný
majetok, na ktorý sa môžeme spoľahnúť. Sú to tie poklady, ktoré nás Ježiš
pozýva ukladať (por. Mt 6,20).

Ako nás učí II. Vatikánsky
koncil „Ich bratská starostlivosť nám teda veľmi pomáha v našej slabosti.
(Lumen gentium, 49). Dnešné slávenie nám dáva viacero potešujúcich správ, ktoré
nás pozývajú k radostnej oslave a sláveniu.

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte
nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a
nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie