Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA

Evanjelium:

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel. Počuli sme slovo Pánovo. (Lk 1,26-38)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes po pozdrave „Zdravas, milosti plná…“ po prvý raz počujeme meno Matky Božej; je ňou Mária. Anjel ju oslovuje výrazom „kecharitoméne“, ktorým vyjadruje, že Mária je obdarovaná „plnosťou milostí“.

Mladá, iba pätnásťročná a samotná, má Mária dať odpoveď, ktorá zmení celú históriu ľudstva. Svätý Bernard ju prosí: „Ponúknutá ti je cena našej spásy. Ak budeš súhlasiť, okamžite budeme oslobodení. Večným Božím Slovom sme všetci začali jestvovať, a hľa, zomierame. Tvojou stručnou odpoveďou budeme pretvorení, aby sme boli znova povolaní k životu.“ Boh očakáva rozhodnú odpoveď, a „plná milosti“, predstavujúca nás všetkých, ktorí potrebujeme spásu, odpovedá: „génoitó“, nech sa stane! Tak je oddnes Mária slobodne spojená s dielom jej Syna; dnes začína jej sprostredkovateľské poslanie. Oddnes je Matku tých, ktorí sú jedno v Kristovi Ježišovi (Gal 3,28).

Pápež Benedikt XVI. predniesol dôležité posolstvo pre mladých: „Znova prebuďte odvahu robiť definitívne rozhodnutia: iba ony nám pomôžu rásť, ísť vpred a dosiahnuť niečo veľké v našom živote. Iba takéto rozhodnutia neničia našu slobodu, ale umožňujú nám zamerať sa správnym smerom. Zariskujte takýto skok, takpovediac smerom k tomu, čo je konečné, a tým naplno objímte život: toto by som vám chcel odkázať.“ Mária je naším vzorom!

A svätý Jozef je tiež začlenený do Božích plánov: musí súhlasiť s prijatím Márie za svoju manželku a dať meno jej synovi (porov. Mt 1,20), meno Ježiš, čo znamená „Pán zachraňuje“. A on to robí. Ďalší vzor!

Zvestovanie zjavuje aj Najsvätejšiu Trojicu: Otec posiela Syna, ktorý sa stáva telom pôsobením Ducha Svätého. A Cirkev ohlasuje: „A Slovo sa dnes stalo telom a prebýva medzi nami.“ Jeho vykupiteľské dielo – Vianoce, Veľký piatok, Veľká noc – je prítomné v tomto semienku. On je Emanuel, „Boh s nami“ (porov. Iz 7,15). Ľudstvo, raduj sa!

Slávnosti svätého Jozefa a Zvestovania nás dokonale pripravujú na slávenie veľkonočného tajomstva.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • „A tá, ktorá sa má stať Božou Matkou dôveruje, že si zachová panenstvo. Prečo by mala mať pochybnosti o tomto novom spôsobe počatia, keď dostala prísľub, že v nej bude pôsobiť moc Najvyššieho? Jej viera a dôvera sú posilnené správou, že aj Alžbeta získala nečakanú plodnosť: Ten, ktorý môže spôsobiť, aby neplodná žena počala, môže spôsobiť to isté v prípade panny.“ (Sv. Lev Veľký)
  • „Anjel odchádza, poslanie ostáva a súčasne s ním dozrieva aj vnútorná blízkosť k Bohu.“ (Benedikt XVI.)
  • „Panna Mária najdokonalejšie stelesňuje poslušnosť viery. Mária s vierou prijíma zvesť a prísľub, ktoré jej prináša anjel Gabriel, veriac, že „Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1,37) a tak dáva svoj súhlas: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“(Lk 1,38)…“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 148)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen
.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie