Zamyslenia

Zamyslenie na sobotu 24. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na sobotu 24. týždňa v Cezročnom období

Keď sa k Ježišovi zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve: „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho. Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu.“ Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva.“ Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo. On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali. Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú. Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu. A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.“

Lk 8, 4-15

Zamyslenie:

Ježiš nám dnes hovorí o hospodárovi, ktorý „vyšiel rosievať semeno“ (Lk 8,5) a tým semenom nie je nič iné ako „Božie Slovo“. Ale zároveň sme počuli, že toto semeno Božieho slova „padlo aj do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho“ (porov. Lk 8,7).

Tŕne, máme ich tak veľa v našich
životoch. No nezabúdajme, čo Kristus hovorí: Medzi tŕňmi sú ľudia, ktorí počujú
slovo, ale idú svojou vlastnou cestou, sú dusení starosťami, bohatstvom a
pôžitkami života; teda nie sú schopní priniesť ovocie do zrelosti (porov. Lk
8,14).

Vo svojom srdci si hovorím: Pane,
môžem za to, že mám starosti? Keby som tak žiadne nemal, ale oni stále ku mne prichádzajú,
stále nové a nové, a každý deň. Nechápem, prečo by ma mali pripraviť
o tvoje Slovo, ak nie sú hriechom, zlozvykom alebo vadou.

Ak by sme sa naučili viac žiť v dôvere
v Božiu prozreteľnosť, ktorá sa o nás každý deň stará, ktorá nás nikdy
nesklame, koľkým starostiam a strachom by sme sa mohli vyhnúť!

Sám veľký kráľ Dávid povedal: „Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.“ (Ž 55,23). Toto urobil svätý Jozef počas veľkých otázok svojho života: uvažoval, možno sa i radil, isto sa modlil, riešil veci, ale predovšetkým, všetko ponechal v Božích rukách.

Svätý Josemaría raz povedal myšlienku, ktorá je aktuálna i dnes: „Nemusím mať iné starosti, ako tvoju slávu Pane, iba tvoju lásku.“

Aplikácia:

  • Dôverujem v Božie prozreteľnosť?
  • Zverujem svoje starosti Pánovi?

 Zamyslenie v audio podobe:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie