Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjeliujm:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“ (Lk 21,34-36)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, v posledný deň /obdobia cez rok/ cirkevného roka/, nás Ježiš upozorňuje na
skutočnosť, že náš život sa pomíňa. Ak by sme boli zaujatí iba starosťami o riešenie
bezprostredných svetských problémov, posledný deň nášho života by nás tak prekvapil, že vo
svojej zaslepenosti spôsobenej chamtivosťou / žiadostivosťou/ by sme nespoznali Boha
prichádzajúceho, aby nás uviedol do intímneho spoločenstva jeho nekonečnej lásky. Mohli
by sme to prirovnať k tomu, čo sa stáva rozmaznanému dieťaťu: je také zaujaté svojimi
hračkami, že ho nezaujíma nežnosť jeho rodičov, ani jeho priatelia. A keď si napokon
uvedomí, čo spôsobilo, zúfalo narieka, že ostalo samé.
Zároveň s upozornením na nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí, Ježiš nám ponúka aj spôsob
ako sa ochrániť: „Preto bdejte celý čas a modlite sa…“ (Lk 21,36). Bdieť a modliť sa… Tú istú
radu dal Ježiš svojim apoštolom v noci, keď bol zradený. Modlitba má v sebe obdivuhodný
prorocký prvok, na ktorý sa často zabúda. Je ním schopnosť prejsť od obyčajného „pozerania
sa“ k „pozorovaniu“ každodenných udalostí v ich najhlbšej podstate. Ako píše Evagrius
Pontský, „tak ako zrak je najvzácnejší zo všetkých zmyslov, tak je modlitba najbožskejšia zo
všetkých čností“. Klasickí duchovní autori jej dali meno „nadprirodzené videnie“, čo znamená
pozeranie sa Božími očami. Povedané inými slovami, poznanie Pravdy; pravdy o Bohu,
o svete a o sebe samom. Proroci boli tí, ktorí nielen poznali čo malo prísť, ale vedeli aj
správnym spôsobom vysvetliť to, čo sa odohrávalo v ich súčasnosti. V dôsledku toho vedeli,
s Božou pomocou, ako je možné napraviť históriu.
My sa často sťažujeme na pomery vládnuce vo svete. Kladieme si otázku: Kde nás to všetko
privedie? Dnes je posledný deň obdobia cez rok. Je to aj deň, keď je potrebné urobiť jasné
rozhodnutia. Pre niekoho to môže byť čas zrieknuť sa nejakej závislosti – napr. na internete,
alkohole alebo televízii – a začať vytvárať lepšiu budúcnosť. Chcete vyť tým niekým? Potom
do toho! A nech vás Pán Boh posilňuje a dá vám potrebné milosti.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie