Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 8. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš a jeho učeníci prišli znova do Jeruzalema. Ako chodil po chráme, pristúpili k nemu veľkňazi, zákonníci a starší a pýtali sa ho: „Akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil?“ Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Odpovedzte mi, potom vám poviem, akou mocou toto robím. Jánov krst bol z neba, či od ľudí? Odpovedzte mi!“ Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: Z neba, povie: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ ale ak povieme: Od ľudí,“ – to sa báli ľudu, lebo všetci pokladali Jána za ozajstného proroka. Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“ A Ježiš im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“ (Mk 11,27-33).

Zamyslenie:

Dnešné Evanjelium nás pozýva premýšľať nad našimi úmyslami, keď sa ideme stretnúť s Ježišom. Niektorí idú bez viery, bez uznania jeho moci: to preto “pristúpili k nemu veľkňazi, zákonníci a starší a pýtali sa ho: „Akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil?“ (Mk 11,27-28).

Ak sa naše modlitby neobracajú k Bohu, nemáme vieru. Ale, ako hovorí sv. Gregor Veľký,  “keď horlivo zotrvávame v modlitbe, Ježiš v nás obnovuje svetlo. A Boh zotrváva v srdci, ktoré obnovilo svetlo, ktoré stratilo”. Viera a modlitba idú spolu. Sv. Augustín vraví: “Ak chýba viera, modlitba nie je možná. Preto keď sa modlíme, tak dôverujme a modlime sa, aby nám nechýbala viera. Viera vedie k modlitbe, a naopak, modlitba vedie k posilňovaniu viery”. Ak sú naše úmysly dobré a obraciame sa na Ježiša, objavujeme kým On je a poznáme odpoveď aj na otázku, ktorú sa nás pýta:  “Jánov krst bol z neba, či od ľudí? Odpovedzte mi!“ (Mk 11,30). Vďaka viere vieme, že ide o Božie dielo a že jeho moc vychádza od Otca, ktorý je Boh, a Ježiša ako druhej osoby Najsvätejšej trojice.

A keďže vieme, že Ježiš je jediným spasiteľom sveta, obracajme sa na jeho matku, ktorá je aj našou matkou, aby sme s dobrým úmyslom a dobrou vôľou prijímali Ježišove slová a okúšali pokoj a radosť Božích synov.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie