Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU NA SV. IRENEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

Evanjelium:

Ježiš sa modlil: „No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“ (Jn 17, 20-26)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa pod patronátom svätého Ireneja Lyonského pripájame k Ježišovej žiadosti o jednotu: ” No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal (Jn 17, 20-21).

Jednota! tu je výrazom lásky, znakom dobrého zdravia a zárukou udržateľnosti rodiny.

Jednota nie je “uniformita”, čo je nám kresťanom veľmi jasné už od samotného dňa Turíc, keď všetci –

My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.” (porov. Sk 2, 9-11). Je to jednota okolo Božieho slova.

Toto Slovo sa dostalo – generáciu za generáciou – k našim ušiam. Je to tradícia! Nie je to stagnácia, ale tradícia rodiny, tej kresťanskej. Je to akoby mohutná “rieka”, ktorá sa počas dvadsaťjeden storočí kresťanstva zväčšovala – zväčšovala.

Krista – vtelené Božie slovo – možno nájsť ako absolútny prameň tejto “záplavy”. V jeho blízkosti, ako verného šíriteľa pravdy, nachádzame svätého Irenej z Lyonu (+ r. 202 n. l.) Irenej, narodený v Smyrne (dnes Izmir, Turecko), bol žiakom svätého Polykarpa, ktorý sa – z jeho strany – rozvíjal u svätého Jána Evanjelistu. Mladý Irenej sa presťahoval do Galie, kde bol vysvätený za biskupa. “Irenej bol – predovšetkým – mužom viery a pastierom. Ako správny pastier mal zmysel pre mieru, bohaté učenie a misionárske nadšenie. Stručne povedané, Irenej sa dá definovať ako šampión v boji proti herézam” (Benedikt XVI.).

V skutočnosti sa v tom čase – vo vznikajúcej cirkvi – už objavili prvé herézy, najmä gnosticizmus, ktoré boli skutočnou hrozbou pre jednotu kresťanstva. Svätý Irenej proti nim bojoval, a to so svätosťou a teologickou reflexiou. Je to prvý veľký teológ Cirkvi!

Svätci blízki apoštolským časom, spisovatelia a verní pravde sú tri charakteristiky Otcov Cirkvi: Irenej sa nachádza na začiatku tejto úžasnej Tradície otcov.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

– “Syn a Duch Svätý tvoria dve ruky, ktorými sa nás Otec dotýka, objíma nás a formuje nás stále viac na svoj obraz a podobu. Syn a Duch Svätý boli poslaní na svet, aby prebývali medzi nimi.” (Svätý Irenej z Lyonu)

– “Svätý Irenej bol predovšetkým mužom viery a pastierom; je šampiónom v boji proti herézam.” (Benedikt XVI.)

– “Konečným cieľom celej Božej ekonómie je vstup Božieho stvorenia do dokonalej jednoty Najsvätejšej Trojice. Ale už teraz sme povolaní byť príbytkom pre Najsvätejšiu Trojicu: “Ak ma niekto miluje,” hovorí Pán, “bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok” (Jn 14, 23).” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 260)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie