Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. BONIFÁCA, BISKUPA A MUČENÍKA

Evanjelium:

Ježiš začal hovoriť veľkňazom, zákonníkom a starším v podobenstvách: „Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť naprázdno. Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných: niektorých zbili, iných pozabíjali. Mal ešte jedného, milovaného syna. Napokon k nim poslal i jeho, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ Ale vinohradníci si povedali: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice. Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Nečítali ste v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná‘?“ A chceli ho zajať, len sa báli zástupu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo. Nechali ho teda a odišli. (Mk 12, 1-12)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Pán pozýva rozjímať o jeho vinici: „Istý človek vysadil vinicu…prenajal ju vinohradníkom a odcestoval“ (Mk 12, 1). Veľkňazi, zákonníci a starší ľudu pochopili toto podobenstvo, ktoré bolo adresované práve im. Oni boli tí, čo nechceli odovzdať dedičovi podiel úrody, ktorý si prišiel prevziať. Naopak si povedali:  ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice.“ Ježiš v tomto podobenstve predpovedal svoje neprijatie a smrť na kríži.

Toto podobenstvo sa však týka aj nás. My všetci sme vinohradníkmi v tejto vinici. Tou vinicou môže byť náš vlastný život, Cirkev ako aj celý svet. Boh aj od nás očakáva ovocie. Tým prvý je naša osobná svätosť – čiže miera našej nezištnej a obetavej lásky. Potom je to svedectvo o Kristovi, ktoré máme vydávať pred svetom a tak pomáhať iným, aby našli cestu k Spasiteľovi. Ovocím je však aj naša angažovanosť vo svete, ktorý máme posväcovať našou láskou a premieňať ho tak, aby bol lepším miestom na život aj pre druhých, zvlášť chudobných, chorých a tých, o ktorých sa svet nezaujíma.

Dnes máme aj spomienku sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, veľkého misionára a apoštola germánskych národov. Je pochovaný v meste Fulde. Sv. Arnold Janssen, zakladateľ troch rehoľno-misijných kongregácii, si ho veľmi uctieval a na jeho hrobe dal slúžiť sv. omše za zjednotenie rozdelených kresťanov v Nemecku – konkrétne, za jednotu medzi katolíkmi a protestantmi. Obráťme sa v modlitbe preto na oboch misionárov, sv. Bonifáca ako i sv. Arnolda, aby nám pomáhali pri vydávaní svedectva o Ježišovi Kristovi.

Aplikácia:

  • Ježiš prišiel do vlastného a vlastní ho neprijali. Ako a nakoľko prijímam Ježiša ja?
  • Ako je to s mojím svedectvom o Kristovi? Horí moje srdce pre neho? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie