ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA

S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: ‚Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.‘ Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“

Lk 14, 25-33

Zamyslenie:

Dnes máme pred svojim duchovným zrakom Ježiša, ktorý je na ceste do Jeruzalema, do „Mesta pokoja“. Tam položí svoj život za spásu sveta. „S Ježišom išli veľké zástupy“ (Lk 14,25) píše evanjelista Lukáš. Medzi nimi boli aj Ježišovi učeníci. Avšak nielen im, ale všetkým, čo ho počúvajú, dáva Ježiš pokyny o tom, čo to znamená byť jeho učeníkom. Cieľom týchto poučení, ktoré Pán podáva pri svojom výstupe do Jeruzaleme, je formovanie učeníkov na „nových ľudí“.

Učeník znamená „nasledovník“. Znamená to: Nasledovať kroky svojho učiteľa, byť ako on, myslieť ako on, žiť ako on … Učeník žije spolu s učiteľom a sprevádza ho.

Pán Ježiš učil slovami, ktoré potvrdzoval činmi, uzdraveniami a inými zázrakmi. Učeníci boli toho svedkami. Počuli, ako zdôrazňuje dôležitosť rozlišovania medzi podstatným a nepodstatným v živote. Počuli ho, ako často hovorí, že Boh je najvyššou hodnotou ľudskej existencie. Obdivovali jeho hlboký a dôverný vzťah medzi ním a nebeským Otcom. Inšpirovala ich Ježišova modlitba. Obdivovali aj jeho vnútornú slobodu a radikálnu chudobu.

Slová Pána o učeníkovi patri aj pre nás. Pravý učeník musí milovať Ježiša Krista ako Pána svojho života z celého srdca a dať mu prvé miesto vo svojom živote. Láska k Ježišovi má mať prednosť aj pred láskou k rodičom či najbližším príbuzným. Preto Ježiš hovorí: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.“ (Lk 14,26-27). V živote učeníka musí byť Ježiš na prvom mieste.  

Svätý Augustín v tejto súvislosti hovorí: „Povedzme nášmu otcovi a našej matke: ‚Milujem ťa v Kristovi, ale nie namiesto Krista‘“. Kto chce byť učeníkom Ježiša, musí dokonca aj láske k vlastnému životu vyhradiť druhé miesto – až po Ježišovi. Nasledovať Ježiša v konečnom dôsledku znamená aj objať kríž. Bez kríža niet Kristovho učeníka. Kto chce byť verným učeníkom, musí byť pripravený prinášať obete.

Povolanie nasledovať Ježiša nás nabáda aj k rozvážnosti, či obozretnosti, teda čnosti diktujúcej naše primerané správanie. Kto si chce postaviť dom, musí najskôr zistiť, či má dostatok prostriedkov na dokončenie stavby. Kráľ, ktorý chce bojovať, najskôr musí zistiť, či má dostatok síl na to, aby mohol vyhrať vojnu. Ak nemá, zvolí radšej rokovania o podmienkach mieru. V oboch podobenstvách sa jedná o zvažovanie rozličných možností, čiže o správne rozlišovanie. Pozerá sa na konečný cieľ a podľa toho sa rozhoduje. Pre toho, kto chce byť Pánovým učeníkom je správnym rozhodnutím „vzdanie sa všetkého svojho majetku“, čiže nespoliehanie sa ani na svoj majetok, ani na seba samého a svoje schopnosti, ale iba na Pána a jeho slovo. To je tá správna voľba.

Aplikácia:

  • Čo znamená pre mňa konkrétne, že Ježiš je na prvom mieste v mojom živote?
  • Budujem svoj vzťah k Ježišovi aj prostredníctvom častého prijímania sviatostí a čítania Božieho slova?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie