Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. PAVLA VI, PÁPEŽA

Evanjelium:

          Učeníci boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. Ježiš išiel pred nimi a oni tŕpli a so strachom išli za ním. Opäť vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo ho očakáva: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, vysmejú ho, opľujú, zbičujú a zabijú, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“ On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“ Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Mk 10, 32-45)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes pri spomienke na pápeža Pavla VI. pozdvihujeme svoje duše v dvojitej vďake. Ďakujeme Pánovi Ježišovi za to, že dodržal svoje slovo zostať s nami až do konca sveta (porov. Mt 28, 20). Boh plní tento prísľub prostredníctvom svojej Cirkvi, prostredníctvom svojej eucharistickej prítomnosti… Ale robí to veľmi zvláštnym spôsobom prostredníctvom pápeža. Súčasníci Pavla VI. mohli cítiť jasný pohľad na veci a pevnosť, s akou tento svätý pastier bránil Cirkev v “rušných” časoch.

Vďaka tomuto pokornému pastierovi, ktorý, bol tiež niekedy sám – ako Ježiš v Getsemani – trpel a plakal za Cirkev. Stelesňoval “kameň”, na ktorom Kristus vždy stavia svoju Cirkev bez toho, aby ju brány podsvetia mohli premôcť. Svätý pápež Pavol VI. prevzal obrovskú úlohu viesť, uzavrieť a aplikovať Druhý vatikánsky koncil. Časy sa menia a Cirkev – nezaostáva pred novými výzvami. Z tohto dôvodu pápež koncilu bdel nad znamenitou a odvážnou “aktualizáciou” Cirkvi. Niektorým sa zdalo, že sa mu to nepodarilo, iným, že zašiel príliš ďaleko…  Za svojho života bol mučeníkom pre zverenú Cirkev… Vo svojej jednoduchosti dokonca povedal: “Možno ma Pán povolal a zachoval pre túto službu nie preto, že by som sa na ňu obzvlášť hodil, alebo aby som mohol riadiť a zachraňovať Cirkev z jej súčasných ťažkostí, ale aby som mohol pre Cirkev niečo vytrpieť, a tak bude jasné, že on, a nie niekto iný, je jej vodcom a záchrancom”. Áno, je to Kristus, ale on počíta s nami. Možno by sme sa aj my mali viac modliť a prinášať obety za rímskeho pápeža, nášho “svätého otca”…

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie