Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÉHO AMBRÓZA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO AMBRÓZA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili. Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.“ Mt 18, 12-14

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa Ježiš pýta: „Čo myslíte?“ (Mt 18, 12) Aké milosrdenstvo praktizujete? Možno by sme my, „praktizujúci katolíci“, ktorí sme hojne pili Božie milosrdenstvo vo sviatostiach, mohli dospieť k tomu, že by sme si mysleli, že sme už v Božích očiach ospravedlnení. Hrozí nám nebezpečenstvo, že sa nevedomky staneme farizejom, ktorý pohŕda mýtnikom (porov. Lk 18, 9 – 14). Aj keď to možno nevyslovíme nahlas, môžeme si myslieť, že pred Bohom sme už bez viny. Niektorými príznakmi zakorenenia tejto farizejskej pýchy by mohla byť netrpezlivosť s chybami druhých; alebo myslenie si, že sme už bezúhonní.

Neposlušný starozákonný prorok Jonášbol tvrdý, keď Boh prejavil súcit asýrskemu mestu Ninive. PÁN Jonášovi vyčítal jeho neznášanlivosť (porov. Jon 4, 10 – 11). Jeho ľudský pohľad stanovil hranicu Božiemu milosrdenstvu. Stanovujeme hranice Božiemu milosrdenstvu? Aj my musíme dbať na Ježišovu lekciu: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6, 36). S najväčšou pravdepodobnosťou nás čaká ešte dlhá cesta k napodobňovaniu Božieho milosrdenstva.

Ako by sme mali chápať milosrdenstvo nášho nebeského Otca? Pápež František povedal, že „Boh neodpúšťa dekrétom, ale objatím“. Božie objatie každého z nás sa nazýva „Ježiš Kristus“. Kristus zjavuje Božie otcovské milosrdenstvo. V štvrtej kapitole Jánovho evanjelia Kristus nezľahčuje hriechy Samaritánky. Naopak, Božie milosrdenstvo uzdravuje tým, že Samaritánke pomáha čeliť plnej realite jej hriechu. Božie milosrdenstvo je plne v súlade s pravdou. Milosrdenstvo nie je výhovorkou pre zľahčovanie situácie. Ježiš však musel vyvolať jej pokánie s takou nehou, že cudzoložná žena sa cítila „ranená láskou“ (porov. Jn 8,3-11). Aj my sa musíme naučiť, ako pomôcť druhým postaviť sa tvárou v tvár ich chybám bez toho, aby sme ich zahanbili, s nehou aveľkou úctou k nimako k naším bratom a sestrám v Kristovi. Napokon robme tak s pokorou – s vedomím, že my sami sme „hlinené nádoby“.

Aplikácia:

Ako sa staviam k hriechu blížnych? Bezmyšlienkovito blížneho odsúdim, alebo ho ospravedlním akoby nešlo o hriech, alebo blížneho pokorne s láskou a pravdou privediem k Ježišovi?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie