Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÝCH BAZILA VEĽKÉHO A GREGORA NAZIANZSKÉHO, BISKUPOV A UČITEĽOV CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH BAZILA VEĽKÉHO A GREGORA NAZIANZSKÉHO, BISKUPOV A UČITEĽOV CIRKVI

Toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel.

Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“ „Čo teda,“ pýtali sa ho, „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“ Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“ Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš.“ Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš ani prorok?“ Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“ To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Jn 1, 19-28

Zamyslenie:

Dnes sme si v evanjeliu vypočuli svedectvo Jána Krstiteľa o Mesiášovi. Biblický text, ktorý predchádza dnešnému úryvku, je tzv. Prológ evanjelia sv. Jána, kde sa oznamuje príchod Mesiáša slovami: „A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami“ (Jn 1,14).  Tieto slová Prológu sú len akoby veľkou predohrou toho, čo nám krok za krokom odhaľujú ďalšie texty evanjelia. Tajomstvo vteleného Slova je tajomstvom spásy ľudstva: „Milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista“ (Jn 1,17). Spása prichádza prostredníctvom Ježiša Krista a viera je odpoveďou na príchod Krista. Kto v neho verí, bude spasený.

Tajomstvo spásy v Kristovi je vždy sprevádzané aj svedectvom. Ján Krstiteľ vydáva nasledovné svedectvo o Kristovi: „Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi“  (Jn 1,26-27). Aj apoštoli budú neskôr chápať svoje poslanie ako svedectvo. Sv. Peter s Jedenástimi vyhlási: „Tohto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami.“ (Sk 2,32).

Celá Cirkev, a teda všetci jej
členovia, majú za úlohu vydávať svedectvo. Svedectvo, ktoré prinášame svetu, má
svoje meno: Ježiš. On je „evanjeliom“ – dobrou, radostnou správou pre
každého.  A ohlasovanie evanjelia na
celom svete treba chápať aj ako podstatu svedectva, spájajúceho slová so
životom. Je dobré pamätať na slová pápeža sv. Pavla VI: Dnešný človek počúva
radšej svedkov než učiteľov, a tých počúva len vtedy, ak sú
zároveň aj svedkami.

Aplikácia:

Ako by som dnes mohol svedčiť o Ježišovi a jeho evanjeliu? 

Podcat:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie